Privacy Policy

Ingangsdatum van de laatste update: 19 april 2022

Klik hier om een kopie van dit privacybeleid te downloaden of af te drukken.

BeiGene doet er alles aan om de privacy van uw persoonlijke informatie te respecteren en te beschermen.

De gegevensbeheerder van uw persoonlijke informatie (d.w.z. de entiteit die bepaalt hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt) op grond van dit privacybeleid is BeiGene, Ltd., tenzij:

 • een andere entiteit is aangegeven in ander privacybeleidsstukken of informatieve kennisgevingen, of
 • u communiceert met of levert diensten aan een andere BeiGene-entiteit.

In die gevallen is de andere entiteit die is geïdentificeerd of waarmee u communiceert of diensten aan verleent, de verwerkingsverantwoordelijke.

<p”>Dit privacybeleid richt zich op

 • bezoekers en gebruikers van de websites, producten en diensten van BeiGene (exclusief deelnemers aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek of ander onderzoek*), personen binnen onze voormalige, huidige en potentiële kring met klanten, partners, verkopers, consultants, contractanten, dienstverleners en leden uit het algemene publiek die met ons communiceren en die BeiGene, Ltd. En/of zijn dochterondernemingen (“BeiGene”, “wij”, “ons”, “onze”) persoonlijke informatie verstrekken en/of van wie we persoonsgegevens ontvangen.
  • – Als u deelneemt aan een door BeiGene gesponsord medisch-wetenschappelijk onderzoek of ander onderzoek, en vragen hebt over de manier waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, of over uw rechten met betrekking tot dat onderzoek, raadpleeg dan het exemplaar van het patiëntinformatieblad en het formulier voor geïnformeerde toestemming die u hebt ontvangen.

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe BeiGene de persoonlijke informatie gebruikt die we over u verzamelen en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Houd bij het lezen van dit privacybeleid rekening met de volgende belangrijke informatie over hoe dit privacybeleid van toepassing is:

 1. dit privacybeleid bevat specifieke delen die mogelijk niet op u van toepassing zijn vanwege uw locatie of het soort persoonlijke informatie dat we over u bewaren.
 2. Dit privacybeleid kan worden aangevuld door of moet soms plaatsmaken voor ander privacybeleid of informatieve kennisgevingen waarin wordt aangegeven hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt en openbaargemaakt in bepaalde andere contexten. Voor zover die beleidsstukken of kennisgevingen worden verstrekt, geplaatst en/of voor zover ernaar wordt verwezen, is dat andere privacybeleid of kennisgeving, en niet deze, van toepassing op de verwerking van uw persoonlijke informatie.
 3. Op onze websites, webportalen, mobiele toepassingen of andere digitale diensten (samen onze “websites“) kunnen koppelingen staan naar externe websites die we niet beheren, aansturen of onderschrijven. Zodra u onze websites verlaat, zijn wij niet verantwoordelijk voor de bescherming en privacy van de informatie die u verstrekt. We raden u aan het privacybeleid van deze externe websites te lezen en, indien nodig, rechtstreeks contact op te nemen met die websites voor informatie over hun privacypraktijken.

We kunnen uw persoonlijke informatie in verschillende contexten verzamelen en gebruiken, ook wanneer u deelneemt aan BeiGene-onderzoek, onze medicijnen of therapieën gebruikt of onze websites of kantoren bezoekt. Afhankelijk van uw relatie of contacten met BeiGene in de afgelopen twaalf (12) maanden is het mogelijk dat BeiGene een van de volgende categorieën met persoonlijke informatie over u heeft verzameld en verwerkt:

De mogelijke ontvangers worden verder beschreven in het gedeelte UW PERSOONLIJKE INFORMATIE DELEN van dit beleid.

Bepaalde informatie (zoals, indien van toepassing, uw betalingsinformatie, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs, geolocatie-informatie, gezondheids-, biometrische en genetische informatie) kan worden beschouwd als gevoelige persoonlijke informatie op grond van toepasselijke wetgeving. Wij zullen:

 • passende maatregelen treffen om uw gevoelige persoonlijke informatie te beschermen en te verwerken; en
 • kennisgevingen verstrekken en/of uw uitdrukkelijke toestemming verkrijgen voor het verwerken van uw gevoelige persoonlijke informatie indien vereist op grond van toepasselijke wetgeving.

Daarnaast wordt op onze websites automatisch de volgende informatie verzameld via cookies en andere gegevensverzamelingstechnologieën:

Het verstrekken van bepaalde soorten persoonlijke informatie kan noodzakelijk of optioneel zijn. Verplichte informatie wordt als zodanig gemarkeerd op het moment dat uw persoonlijke informatie wordt verzameld. Als u weigert de verplichte informatie te verstrekken, kan BeiGene uw verzoek mogelijk niet in behandeling nemen.

In de meeste gevallen verzamelen we uw persoonlijke informatie rechtstreeks bij u, zoals wanneer u telefonisch of persoonlijk contact met ons opneemt, een formulier of enquête invult, diensten verleent, zich registreert bij een account of vraagt om marketingmateriaal en informatie.

Soms kunnen we ook persoonlijke informatie over u verkrijgen van andere bronnen aan wie u opdracht heeft gegeven of die u gemachtigd heeft om informatie met ons te delen, zoals bevoegde vertegenwoordigers of dochterorganisaties, onze onderzoekspartners, medewerkers en serviceproviders. Soms verzamelen we ook informatie uit openbaar toegankelijke bronnen zoals overheidsarchieven, websites, sociale media en andere digitale platformen.

Als u onze websites gebruikt, kunnen we bovendien informatie van uw computer of ander apparaat verzamelen via ons gebruik van cookies en andere technologieën voor gegevensverzameling. Lees voor meer informatie over cookies en andere technologieën voor het verzamelen van gegevens het Cookiebeleid dat van toepassing is op de website die u bezoekt.

De manieren waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken, zijn afhankelijk van de reden waarom we deze hebben verzameld. Afhankelijk van uw relatie en/of contacten met BeiGene, evenals van toepasselijke wetgeving en onze eigen procedures en vereisten, kan BeiGene uw persoonlijke informatie om de volgende redenen verwerken:

We nemen geen beslissingen die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking van uw informatie, zoals profilering, tenzij we u informeren zoals vereist op grond van toepasselijke wetgeving.

We kunnen uw persoonlijke informatie delen binnen BeiGene en met externe partijen met wie we een overeenkomst hebben gesloten of zoals anderszins is toegestaan op grond van toepasselijke wetgeving. Het soort informatie dat we delen, onze doeleinden voor het delen ervan en de contractuele maatregelen die we implementeren, hangen af van de rol van de externe partij. We verkopen de persoonlijke informatie die we verzamelen, echter niet.

Wij bewaren uw persoonlijke informatie zolang het nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid, tenzij op grond van onze wettelijke verplichtingen een langere bewaartermijn vereist is. Om de juiste bewaartermijn voor informatie te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van informatie, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van de informatie, de doeleinden waarvoor we de informatie verwerken, of we die doeleinden kunnen bereiken via andere middelen en alle toepasselijke internationale wettelijke, regulerende en nalevingsvereisten.

Met name informatie die is verzameld voor uw abonnement op een e-mailwaarschuwing of nieuwsbrief, wordt bewaard totdat u zich afmeldt en de informatie die u verstrekt via uw verzoeken wordt in ieder geval bewaard totdat ze volledig zijn verwerkt. We bewaren uw uitschrijfverzoek zolang als nodig is om aan dat verzoek te voldoen.

Daarnaast bewaart BeiGene uw persoonlijke informatie tijdens:

 • de verjaringstermijn, indien nodig als bewijs;
 • de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, in het bijzonder met betrekking tot commerciële, nalevings- en gereguleerde kwesties, of andere verplichte bewaartermijnen (zoals een wettelijke bewaarplicht of onderzoek).

BeiGene is actief in veel landen overal ter wereld en uw persoonlijke informatie kan toegankelijk zijn voor of worden gedeeld met onze dochterondernemingen, serviceproviders, partners, medewerkers en regelgevers in verschillende landen voor de doeleinden die zijn aangegeven in dit privacybeleid. De wetten in bepaalde landen bieden mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau als de wetten in uw land of regio. Wanneer dat het geval is en zoals vereist op grond van de toepasselijke wetgeving, ondernemen we stappen om uw overgedragen informatie te beschermen, zoals het aangaan van contracten met ontvangers van uw informatie of het implementeren van aanvullende maatregelen ten behoeve van gegevensbescherming.

Hoewel we redelijke fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures hebben vastgesteld om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang en openbaarmaking, kunnen we de absolute beveiliging ervan niet garanderen. U moet extra voorzichtig zijn bij het beslissen welke informatie u ons toezendt, uploadt, verzendt of anderszins aan ons verstrekt.

We nemen onze verplichtingen op grond van toepasselijke wetgeving met betrekking tot het verzamelen van informatie van of over kinderen serieus. Het is niet onze bedoeling om onze websites door te verwijzen naar personen onder de 16 jaar (“kinderen”) en we verzamelen niet bewust persoonlijke informatie rechtstreeks van kinderen via onze websites. We verzoeken kinderen onze websites niet te gebruiken of informatie aan ons te verstrekken via onze websites of anderszins, tenzij we, waar van toepassing, eerst de toestemming van een ouder of voogd hebben gekregen.

U kunt ervoor kiezen om uw persoonlijke informatie niet aan ons te verstrekken; als u dit doet, is het echter mogelijk dat u uw relatie of contacten met ons niet kunt voortzetten of bepaalde diensten niet kunt gebruiken, zoals patiëntondersteuningsdiensten.

U kunt er op elk moment voor kiezen om u af te melden voor onze marketingcommunicatie-uitingen door gebruik te maken van de afmeldfunctie in marketing-e-mails die u hebt ontvangen. Als u zich afmeldt voor marketing, kunnen we u nog steeds e-mails sturen in het kader van onze relatie of voor transacties.

Op grond van bepaalde wetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de California Consumer Privacy Act van 2018 (CCPA), de California Privacy Rights Act van 2020 (CPRA) of de Chinese cyberbeveiligingswet (inclusief de uitvoeringsvoorschriften en nationale normen), heeft u mogelijk de volgende rechten ten aanzien van uw persoonlijke informatie:

 • Uw recht op toegang. U hebt mogelijk het recht om ons te vragen om duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie te verstrekken over hoe wij uw persoonlijke informatie verwerken, evenals om kopieën van uw persoonlijke informatie. Er zijn enkele uitzonderingen, waardoor u mogelijk niet altijd alle informatie ontvangt die wij verwerken.
 • Uw recht op rectificatie. U hebt mogelijk het recht om ons te vragen informatie te rectificeren waarvan u denkt dat deze verouderd of onjuist is, en het recht om ons te vragen informatie aan te vullen waarvan u denkt dat deze onvolledig is.
 • Uw recht op verwijdering van uw persoonlijke informatie. Onder bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk het recht om ons te vragen uw persoonlijke informatie te verwijderen.
 • Uw recht op beperking van verwerking. Onder bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk het recht om ons te vragen om de verwerking van uw persoonlijke informatie, gedurende een beperkte periode, te beperken.
 • Uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking. U hebt mogelijk het recht om bezwaar te maken tegen verwerking, in welk geval BeiGene uw persoonlijke informatie niet langer zal verwerken, tenzij BeiGene dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantoont die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, zoals naleving van een wettelijke verplichting of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt mogelijk het recht om ons te vragen de informatie die u ons hebt gegeven, van de ene organisatie aan de andere over te dragen of aan u te geven.
 • Recht om uw toestemming in te trekken. Als we met uw toestemming uw persoonlijke informatie verwerken, heeft u het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat deze intrekking afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de eerder uitgevoerde verwerkingen.
 • Recht om uw account op te heffen. Als u onze diensten via online-accounts ontvangt, heeft u het recht om uw accounts op te heffen. We zullen uw persoonlijke informatie die aan uw accounts is gekoppeld, dan verwijderen of anonimiseren, tenzij anderszins is toegestaan op grond van toepasselijke wetgeving.

Afhankelijk van uw land van verblijf en het land waar de BeiGene-entiteit die uw persoonlijke informatie verwerkt, is gevestigd, hebt u mogelijk aanvullende lokale rechten met betrekking tot verwerking van uw persoonlijke informatie door ons. Houd er rekening mee dat een deel van de persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken en openbaar maken, mogelijk is vrijgesteld van de hierboven beschreven rechten.

U kunt uw verzoek bij ons indienen via een e-mail naar privacy@beigene.com.

We zullen binnen de door de toepasselijke wetgeving voorgeschreven termijn op uw verzoeken reageren. Onder bepaalde omstandigheden kan BeiGene u om specifieke informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en de uitoefening van uw rechten te verzekeren. Dit is een beveiligingsmaatregel om persoonlijke informatie te beschermen. We zullen u op de hoogte stellen wanneer uw verzoek is afgerond, als we uw verzoek om uw rechten uit te oefenen, weigeren (omdat er bijvoorbeeld een uitzondering van toepassing is) of als er kosten zijn verbonden aan het verwerken van uw verzoek.

U kunt een gemachtigde aanwijzen om uw rechten namens u uit te oefenen. In dat geval moeten we ook de identiteit van uw gemachtigde verifiëren en een bewijs van uw autorisatie verkrijgen. Mogelijk moeten we een verzoek weigeren van een gemachtigde wiens identiteit of autorisatie we niet kunnen verifiëren.

Als u van mening bent dat BeiGene informatie heeft verwerkt op een manier die onwettig is of uw rechten schendt, of toepasselijke wetgeving heeft geschonden, heeft u mogelijk het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. Zonder het recht te beperken om rechtstreeks een klacht in te dienen bij een autoriteit, doen we er alles aan om persoonlijke informatie te beschermen, en klachten kunnen rechtstreeks bij ons worden ingediend.

We zullen u niet uitsluiten vanwege het uitoefenen van uw recht op gegevensbescherming dat u heeft conform toepasselijke wetgeving.

We zijn verplicht om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (“AVG“), de Zwitserse federale wet inzake gegevensbescherming (FADP) en vergelijkbare toepasselijke lokale wetten met betrekking tot bepaalde persoonlijke informatie die we verzamelen. De gegevensbeheerders van uw persoonlijke informatie zijn de BeiGene-entiteiten waarnaar wordt verwezen wanneer we uw persoonlijke informatie verzamelen. Neem contact met ons op als u vragen heeft over de verwerkingsverantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonlijke informatie.

Gevoelige gegevens

We verwerken speciale categorieën informatie (bijv. gevoelige informatie die raciale of etnische afkomst of genetische, biometrische en gezondheidsinformatie onthult) alleen wanneer u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft, of wanneer verwerking door ons voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden is, die noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of regulerende verplichting, in verband met het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, of anderszins uitdrukkelijk toegestaan is op grond van de wet.

Als we uw persoonlijke informatie moeten verzamelen op grond van de wet of conform de voorwaarden van een contract dat we met u hebben afgesloten, en u niet de gevraagde informatie verstrekt, zijn we mogelijk niet in staat om dat contract na te leven, of aan proberen te gaan, met u.

16

Gegevensoverdracht

BeiGene is een multinational met kantoren in de Verenigde Staten, China, Zwitserland, Australië en elders. Als zodanig kan BeiGene uw persoonlijke informatie overdragen of toegang ertoe verlenen aan dochterondernemingen, dienstverleners of medewerkers in deze landen en aan anderen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als uw eigen land. Wanneer we dit doen, en bij gebrek aan een gelijkwaardigheidsbeschikking ten aanzien van het ontvangende land, vertrouwen we op waarborgen zoals goedgekeurde modelcontracten (bijvoorbeeld de standaardcontractbepalingen van de EU of de internationale overeenkomst voor gegevensoverdracht van het VK), na een beoordeling van het niveau van bescherming van uw rechten op het grondgebied van het derde land waar de ontvanger van uw persoonsgegevens is gevestigd. Neem voor meer informatie over het gebruik van de modelcontracten door BeiGene contact met ons op.

Uw rechten

Rechten die u mogelijk heeft op grond van de AVG met betrekking tot de persoonlijke informatie die we over u verzamelen en bewaren, worden beschreven in het gedeelte UW KEUZES EN RECHTEN. Op grond van de AVG kan de uitoefening van deze rechten worden beperkt of vertraagd, afhankelijk van de rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens, bijvoorbeeld:

Cookies, pixeltags, en andere trackers (hierna “Cookies” te noemen) zijn kleine bestanden die het mogelijk maken om informatie op uw browser of uw apparaat (computer, tablet, mobiel, enz.) op te slaan of op te halen wanneer u onlinediensten bezoekt. Cookies worden veelvuldig gebruikt door websites, mobiele toepassingen, software of e-mails. Wanneer u onze websites voor het eerst bezoekt en nogmaals als u de cookies verwijdert of de cookies verlopen of wijzigen, wordt u gevraagd met welke cookies u instemt.

Cookies herkennen u niet persoonlijk, maar wel het apparaat dat u gebruikt. Cookies geven eenvoudigweg informatie over uw browse-activiteiten zodat het apparaat later wordt herkend om de browse-ervaring te verbeteren, uw voorkeuren op te slaan of zelfs de diensten die u op de websites worden aangeboden, aan te passen. Voor meer informatie over cookies, inclusief hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld, gaat u naar www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org

We kunnen de volgende soorten cookies gebruiken op onze websites:

 • Noodzakelijke cookies, die de goede werking van de websites mogelijk te maken (beveiliging, browsen vergemakkelijken, weergave van de webpagina’s, enz.). U kunt deze uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen zoals hieronder beschreven. Als u dit doet, kunt u nog steeds door de websites navigeren, maar zullen sommige functies van de websites worden beïnvloed;
 • Analytics-cookies, die worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze websites gebruiken om de websites te verbeteren door informatie te verzamelen over hoe u met de websites omgaat;
  • De cookies verzamelen informatie op een manier die niemand direct identificeert, maar in een samengevoegde of gegeneraliseerde statistische vorm, waaronder het aantal bezoekers van de website en het blog, waarvandaan bezoekers naar de website zijn gekomen en de pagina’s die ze hebben bezocht.
  • Een van de analytische cookies die wij gebruiken, is Google Analytics. Googles overzicht van privacypraktijken en gegevensbescherming is beschikbaar op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Als u zich wilt afmelden voor tracking door Google Analytics op alle websites, gaat u naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Cookies voor sociale media, waarmee u kunt communiceren met sociale plug-ins op de websites en inhoud kunt delen op sociale netwerken; en
 • advertentiecookies, die het plaatsen van advertenties mogelijk maken, om hun effectiviteit te meten en om hun inhoud aan te passen aan uw browsegedrag en uw profiel.

De meeste webbrowsers bieden enige controle over de meeste cookies via de browserinstellingen. Zo zijn er in de meeste browsers eenvoudige procedures waarmee u bestaande cookies kunt verwijderen. Als u uw computer of mobiele webbrowser zo wilt instellen dat alle cookies standaard worden geweigerd, gaat u naar de startpagina van uw browser voor instructies. Als u alle cookies weigert, kunt u onze websites nog steeds gebruiken; dit kan echter van invloed zijn op de functionaliteit van sommige delen van onze websites.

Daarnaast wordt uw IP (Internet Protocol)-adres (een identificatienummer dat automatisch door uw internetprovider aan uw computer wordt toegewezen) geïdentificeerd en automatisch vastgelegd in onze serverlogbestanden wanneer u de website bezoekt, samen met de tijden van uw bezoeken en de pagina’s die u hebt bezocht. We gebruiken de IP-adressen van alle bezoekers van de website om het gebruiksniveau van de website te berekenen, om problemen met de servers van de website te diagnosticeren en om de websites te beheren. We kunnen IP-adressen ook gebruiken om te communiceren met of toegang te blokkeren voor bezoekers die niet voldoen aan onze Gebruiksvoorwaarden.

We volgen onze websitegebruikers niet in de loop van de tijd of op websites van externe partijen om gerichte advertenties aan te bieden. Op dit moment reageren we niet op “Do Not Track”-signalen van uw webbrowser vanwege het ontbreken van een gevestigde branchenorm. Ga voor meer informatie over “Do Not Track”-signalen naar https://allaboutdnt.com/.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of onze werkwijzen. Stuur dan een e-mail naar privacy@beigene.com.

We zullen ons best doen om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op uw verzoek te reageren conform toepasselijke wetgeving.

Om uw privacy en beveiliging te beschermen, nemen we redelijke maatregelen om uw identiteit te verifiëren voordat we toegang verlenen of correcties aanbrengen. Houd er rekening mee dat ondanks de gevraagde verwijdering of wijziging van uw informatie, er mogelijk restinformatie in onze databases en andere records kan achterblijven.

We streven ernaar om alle mensen, ongeacht hun handicap, tegemoet te komen. Als u de informatie in dit document in een ander formaat wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via privacy@beigene.com.

We streven ernaar dit privacybeleid regelmatig bij te werken zodat het onze werkwijzen weerspiegelt. Daarom raden we u aan dit privacybeleid regelmatig door te nemen. Bij wezenlijke veranderingen kunnen we stappen ondernemen om u op de hoogte te stellen voordat ze van kracht worden.

Ingangsdatum van de laatste update: 29 april 2022

Klik hier om een kopie van dit privacybeleid te downloaden of af te drukken.

BeiGene doet er alles aan om de privacy van uw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen. Normaal gesproken verzamelen we geen persoonlijke informatie van individuele patiënten die onze producten voorgeschreven krijgen. Om te voldoen aan onze wettelijke meldplicht en om de veiligheid en kwaliteit van onze producten te bewaken, wordt persoonlijke informatie van individuen verzameld bij klachten over een product of een melding van bijwerkingen.

De gegevensbeheerders van uw persoonlijke informatie (d.w.z. de entiteiten die bepalen hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt) op grond van dit privacybeleid zijn:

 • BeiGene, Ltd., voor het beheer van de wereldwijde bewaking en melding met betrekking tot veiligheid en productkwaliteit;
 • de BeiGene-entiteit of zakenpartner die uw land of regio ondersteunt, en
 • andere BeiGene-entiteiten of zakenpartners die deze meldingen moeten indienen bij de regelgevende instanties in andere landen of regio’s.

Dit privacybeleid is gericht op elke persoon die persoonsgegevens verstrekt aan of wiens persoonsgegevens zijn verstrekt aan BeiGene, Ltd. en/of zijn dochterondernemingen (“BeiGene“, “wij“, “ons“, “ons“) bij klachten over producten of meldingen van bijwerkingen*.

*– Als u deelneemt aan een door BeiGene gesponsord medisch-wetenschappelijk onderzoek of ander onderzoek, en vragen hebt over de manier waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, of over uw rechten met betrekking tot dat onderzoek, raadpleeg dan het exemplaar van het patiëntinformatieblad en het formulier voor geïnformeerde toestemming die u hebt ontvangen.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door BeiGene voor andere doeleinden verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.

We verwerken de persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt of door ons zijn verzameld en die relevant zijn voor uw melding van bijwerkingen of klacht over een product, waaronder bijvoorbeeld:

Als u een medische zorgverlener of andere beroepsbeoefenaar bent die een bijwerking of klacht over een product meldt, kunnen we ook informatie verzamelen over uw beroepskwalificaties.

<p”>De mogelijke ontvangers worden verder beschreven in het gedeelte UW PERSOONLIJKE INFORMATIE DELEN van dit beleid.

Daarnaast wordt op onze websites automatisch de volgende informatie verzameld via cookies en andere gegevensverzamelingstechnologieën:

Het verstrekken van bepaalde soorten persoonlijke informatie kan noodzakelijk of optioneel zijn.Als u weigert de verplichte informatie te verstrekken, kan BeiGene uw melding of klacht mogelijk niet in behandeling nemen.

In sommige gevallen verzamelen we uw persoonlijke informatie rechtstreeks bij u, zoals wanneer u contact met ons of een van onze callcenters opneemt om een klacht over een product of bijwerking te melden die u of iemand die u kent, mogelijk had tijdens het gebruik van onze medicijnen of therapieën.

Soms kunnen we ook persoonlijke informatie over u verkrijgen van uw arts of anderen die informatie voor ons verzamelen of die informatie met ons delen om een klacht over een product of een bijwerking te melden. Daarnaast kan informatie worden verzameld door onze zakenpartners en verkopers, die de informatie met ons zullen delen, en kan deze informatie worden verzameld uit publicaties, presentaties of bijeenkomsten, evenals uit berichten op websites en andere sociale media over een ernstige klacht over een product of bijwerking.

Als u onze websites gebruikt, kunnen we bovendien informatie van uw computer of ander apparaat verzamelen via ons gebruik van cookies en andere technologieën voor gegevensverzameling. Lees voor meer informatie over cookies en andere technologieën voor het verzamelen van gegevens het onderstaande gedeelte over ons Cookiebeleid of het Cookiebeleid dat van toepassing is op de website die u bezoekt.

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het afhandelen, bewaken, rekening houden met en indien nodig melden van uw melding over een bijwerking of een klacht over een product.

Dergelijke gegevensverwerking is verplicht zodat we voldoen aan onze wettelijke, contractuele en gereguleerde plichten om bijwerkingen en problemen met de kwaliteit van onze producten te controleren en/of te melden, evenals ons legitieme belang om eventuele klachten met betrekking tot onze medicijnen of therapieën te controleren en daar rekening mee te houden.

We kunnen uw persoonlijke informatie delen binnen BeiGene en met externe partijen met wie we een overeenkomst hebben gesloten of zoals anderszins is toegestaan of verplicht op grond van toepasselijke wetgeving. Het soort informatie dat we delen, onze doeleinden voor het delen ervan en de contractuele maatregelen die we implementeren, hangen af van de rol van de externe partij. We verkopen de persoonlijke informatie die we verzamelen, echter niet.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang het nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid, tenzij op grond van onze wettelijke verplichtingen een langere bewaartermijn vereist is.

Met name:

 • bij een melding van bijwerkingen bewaren wij de persoonsgegevens met betrekking tot uw melding gedurende een periode van minimaal 25 jaar.
 • bij een klacht over een van onze producten of therapieën bewaren wij de persoonsgegevens met betrekking tot uw melding gedurende een periode van minimaal 25 jaar.

Daarnaast kan BeiGene uw persoonlijke informatie langer bewaren tijdens:

 • de verjaringstermijn, indien nodig als bewijs;
 • de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, in het bijzonder met betrekking tot gereguleerde kwesties, of andere verplichte bewaartermijnen (zoals een wettelijke bewaarplicht of onderzoek).

BeiGene is actief in veel landen overal ter wereld en uw persoonlijke informatie kan toegankelijk zijn voor of worden gedeeld met onze dochterondernemingen, serviceproviders, partners, medewerkers en regelgevers in verschillende landen voor de doeleinden die zijn aangegeven in dit privacybeleid. De wetten in bepaalde landen bieden mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau als de wetten in uw land of regio. Wanneer dat het geval is en zoals vereist op grond van de toepasselijke wetgeving, ondernemen we stappen om uw overgedragen informatie te beschermen, zoals het aangaan van contracten met ontvangers van uw informatie of het implementeren van aanvullende maatregelen ten behoeve van gegevensbescherming.

Hoewel we redelijke fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures hebben vastgesteld om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang en openbaarmaking, kunnen we de absolute beveiliging ervan niet garanderen. U moet extra voorzichtig zijn bij het beslissen welke informatie u ons toezendt, uploadt, verzendt of anderszins aan ons verstrekt.

De verwerking van uw persoonlijke informatie is gebaseerd op onze wettelijke verplichtingen en legitieme belangen met betrekking tot de veiligheid en kwaliteit van onze producten. Deze verplichtingen zijn onafhankelijk van de leeftijd van de melder of van de patiënt.

We nemen onze verplichtingen op grond van toepasselijke wetgeving met betrekking tot het verzamelen van informatie van of over kinderen serieus. Het is niet onze bedoeling om onze websites door te verwijzen naar personen onder de 16 jaar (“kinderen”) en we verzamelen niet bewust persoonlijke informatie rechtstreeks van kinderen via onze websites. We verzoeken kinderen onze websites niet te gebruiken of informatie aan ons te verstrekken via onze websites of anderszins, tenzij we, waar van toepassing, eerst de toestemming van een ouder of voogd hebben gekregen.

Op grond van bepaalde wetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de California Consumer Privacy Act van 2018 (CCPA), de California Privacy Rights Act van 2020 (CPRA) of de Chinese cyberbeveiligingswet (inclusief de uitvoeringsvoorschriften en nationale normen), heeft u mogelijk de volgende rechten ten aanzien van uw persoonlijke informatie:

 • Uw recht op toegang. U hebt mogelijk het recht om ons te vragen om duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie te verstrekken over hoe wij uw persoonlijke informatie verwerken, evenals om kopieën van uw persoonlijke informatie. Er zijn enkele uitzonderingen, waardoor u mogelijk niet altijd alle informatie ontvangt die wij verwerken.
 • Uw recht op rectificatie. U hebt mogelijk het recht om ons te vragen informatie te rectificeren waarvan u denkt dat deze verouderd of onjuist is, en het recht om ons te vragen informatie aan te vullen waarvan u denkt dat deze onvolledig is.
 • Uw recht op verwijdering van uw persoonlijke informatie. Onder bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk het recht om ons te vragen uw persoonlijke informatie te verwijderen.
 • Uw recht op beperking van verwerking. Onder bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk het recht om ons te vragen om de verwerking van uw persoonlijke informatie, gedurende een beperkte periode, te beperken.
 • Uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking. U hebt mogelijk het recht om bezwaar te maken tegen verwerking, in welk geval BeiGene uw persoonlijke informatie niet langer zal verwerken, tenzij BeiGene dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantoont die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, zoals naleving van een wettelijke verplichting of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt mogelijk het recht om ons te vragen de informatie die u ons hebt gegeven, van de ene organisatie aan de andere over te dragen of aan u te geven.

Afhankelijk van uw land van verblijf en het land waar de BeiGene-entiteit die uw persoonlijke informatie verwerkt, is gevestigd, hebt u mogelijk aanvullende lokale rechten met betrekking tot verwerking van uw persoonlijke informatie door ons. Houd er rekening mee dat een deel van de persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken en openbaar maken, mogelijk is vrijgesteld van de hierboven beschreven rechten.

U kunt uw verzoek bij ons indienen via een e-mail naar privacy@beigene.com.

We zullen binnen de door de toepasselijke wetgeving voorgeschreven termijn op uw verzoeken reageren. Onder bepaalde omstandigheden kan BeiGene u om specifieke informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en de uitoefening van uw rechten te verzekeren. Dit is een beveiligingsmaatregel om persoonlijke informatie te beschermen. We zullen u op de hoogte stellen wanneer uw verzoek is afgerond, als we uw verzoek om uw rechten uit te oefenen, weigeren (omdat er bijvoorbeeld een uitzondering van toepassing is) of als er kosten zijn verbonden aan het verwerken van uw verzoek.

U kunt een gemachtigde aanwijzen om uw rechten namens u uit te oefenen. In dat geval moeten we ook de identiteit van uw gemachtigde verifiëren en een bewijs van uw autorisatie verkrijgen. Mogelijk moeten we een verzoek weigeren van een gemachtigde wiens identiteit of autorisatie we niet kunnen verifiëren.

Als u van mening bent dat BeiGene informatie heeft verwerkt op een manier die onwettig is of uw rechten schendt, of toepasselijke wetgeving heeft geschonden, heeft u het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. Zonder het recht te beperken om rechtstreeks een klacht in te dienen bij een autoriteit, doen we er alles aan om persoonlijke informatie te beschermen, en klachten kunnen rechtstreeks bij ons worden ingediend.

We zullen u niet uitsluiten vanwege het uitoefenen van uw recht op gegevensbescherming dat u heeft conform toepasselijke wetgeving.

We zijn verplicht om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (“AVG“), de Zwitserse federale wet inzake gegevensbescherming (FADP) en vergelijkbare toepasselijke lokale wetten met betrekking tot bepaalde persoonlijke informatie die we verzamelen. De gegevensbeheerders van uw persoonlijke informatie zijn de BeiGene-entiteiten waarnaar wordt verwezen wanneer we uw persoonlijke informatie verzamelen. Neem contact met ons op als u vragen heeft over de verwerkingsverantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonlijke informatie.

Gevoelige gegevens

We verwerken speciale categorieën informatie (bijv. gevoelige informatie die raciale of etnische afkomst of genetische, biometrische en gezondheidsinformatie onthult) alleen wanneer u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft, of wanneer verwerking door ons voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden is, die noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of regulerende verplichting, in verband met het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, of anderszins uitdrukkelijk toegestaan is op grond van de wet.

Gegevensoverdracht

BeiGene is een multinational met kantoren in de Verenigde Staten, China, Zwitserland, Australië en elders. Als zodanig kan BeiGene uw persoonlijke informatie overdragen of toegang ertoe verlenen aan dochterondernemingen, dienstverleners of medewerkers in deze landen en aan anderen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als uw eigen land. Wanneer we dit doen, en bij gebrek aan een gelijkwaardigheidsbeschikking ten aanzien van het ontvangende land, vertrouwen we op waarborgen zoals goedgekeurde modelcontracten (bijvoorbeeld de standaardcontractbepalingen van de EU of de internationale overeenkomst voor gegevensoverdracht van het VK), na een beoordeling van het niveau van bescherming van uw rechten op het grondgebied van het derde land waar de ontvanger van uw persoonsgegevens is gevestigd. Neem voor meer informatie over het gebruik van de modelcontracten door BeiGene contact met ons op.

Uw rechten

Rechten die u mogelijk heeft op grond van de AVG met betrekking tot de persoonlijke informatie die we over u verzamelen en bewaren, worden beschreven in het gedeelte UW KEUZES EN RECHTEN. Op grond van de AVG kan de uitoefening van deze rechten worden beperkt of vertraagd, afhankelijk van de rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens, bijvoorbeeld:

Cookies, pixeltags, en andere trackers (hierna “Cookies” te noemen) zijn kleine bestanden die het mogelijk maken om informatie op uw browser of uw apparaat (computer, tablet, mobiel, enz.) op te slaan of op te halen wanneer u onlinediensten bezoekt. Cookies worden veelvuldig gebruikt door websites, mobiele toepassingen, software of e-mails. Wanneer u onze websites voor het eerst bezoekt en nogmaals als u de cookies verwijdert of de cookies verlopen of wijzigen, wordt u gevraagd met welke cookies u instemt.

Cookies herkennen u niet persoonlijk, maar wel het apparaat dat u gebruikt. Cookies geven eenvoudigweg informatie over uw browse-activiteiten zodat het apparaat later wordt herkend om de browse-ervaring te verbeteren, uw voorkeuren op te slaan of zelfs de diensten die u op de websites worden aangeboden, aan te passen. Voor meer informatie over cookies, inclusief hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld, gaat u naar www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.

We kunnen de volgende soorten cookies gebruiken op onze websites:

 • Noodzakelijke cookies, die de goede werking van de websites mogelijk te maken (beveiliging, browsen vergemakkelijken, weergave van de webpagina’s, enz.). U kunt deze uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen zoals hieronder beschreven. Als u dit doet, kunt u nog steeds door de websites navigeren, maar zullen sommige functies van de websites worden beïnvloed;
 • Analytics-cookies, die worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze websites gebruiken om de websites te verbeteren door informatie te verzamelen over hoe u met de websites omgaat;
  • De cookies verzamelen informatie op een manier die niemand direct identificeert, maar in een samengevoegde of gegeneraliseerde statistische vorm, waaronder het aantal bezoekers van de website en het blog, waarvandaan bezoekers naar de website zijn gekomen en de pagina’s die ze hebben bezocht.
  • Een van de analytische cookies die wij gebruiken, is Google Analytics. Googles overzicht van privacypraktijken en gegevensbescherming is beschikbaar op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Als u zich wilt afmelden voor tracking door Google Analytics op alle websites, gaat u naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Cookies voor sociale media, waarmee u kunt communiceren met sociale plug-ins op de websites en inhoud kunt delen op sociale netwerken; en
 • advertentiecookies, die het plaatsen van advertenties mogelijk maken, om hun effectiviteit te meten en om hun inhoud aan te passen aan uw browsegedrag en uw profiel.

De meeste webbrowsers bieden enige controle over de meeste cookies via de browserinstellingen. Zo zijn er in de meeste browsers eenvoudige procedures waarmee u bestaande cookies kunt verwijderen. Als u uw computer of mobiele webbrowser zo wilt instellen dat alle cookies standaard worden geweigerd, gaat u naar de startpagina van uw browser voor instructies. Als u alle cookies weigert, kunt u onze websites nog steeds gebruiken; dit kan echter van invloed zijn op de functionaliteit van sommige delen van onze websites.

Daarnaast wordt uw IP (Internet Protocol)-adres (een identificatienummer dat automatisch door uw internetprovider aan uw computer wordt toegewezen) geïdentificeerd en automatisch vastgelegd in onze serverlogbestanden wanneer u de website bezoekt, samen met de tijden van uw bezoeken en de pagina’s die u hebt bezocht. We gebruiken de IP-adressen van alle bezoekers van de website om het gebruiksniveau van de website te berekenen, om problemen met de servers van de website te diagnosticeren en om de websites te beheren. We kunnen IP-adressen ook gebruiken om te communiceren met of toegang te blokkeren voor bezoekers die niet voldoen aan onze Gebruiksvoorwaarden.

We volgen onze websitegebruikers niet in de loop van de tijd of op websites van externe partijen om gerichte advertenties aan te bieden. Op dit moment reageren we niet op “Do Not Track”-signalen van uw webbrowser vanwege het ontbreken van een gevestigde branchenorm. Ga voor meer informatie over “Do Not Track”-signalen naar https://allaboutdnt.com/.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of onze werkwijzen. Stuur dan een e-mail naar privacy@beigene.com.

We zullen ons best doen om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op uw verzoek te reageren conform toepasselijke wetgeving.

Om uw privacy en beveiliging te beschermen, nemen we redelijke maatregelen om uw identiteit te verifiëren voordat we toegang verlenen of correcties aanbrengen. Houd er rekening mee dat ondanks de gevraagde verwijdering of wijziging van uw informatie, er mogelijk restinformatie in onze databases en andere records kan achterblijven.

We streven ernaar om alle mensen, ongeacht hun handicap, tegemoet te komen. Als u de informatie in dit document in een ander formaat wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via privacy@beigene.com.

We streven ernaar dit privacybeleid regelmatig bij te werken zodat het onze werkwijzen weerspiegelt. Daarom raden we u aan dit privacybeleid regelmatig door te nemen. Bij wezenlijke veranderingen kunnen we stappen ondernemen om u op de hoogte te stellen voordat ze van kracht worden.

Ingangsdatum van de laatste update: 19 april 2022

Klik hier om een kopie van dit privacybeleid te downloaden of af te drukken.

BeiGene doet er alles aan om de privacy van uw persoonlijke informatie te respecteren en te beschermen.

De gegevensbeheerder van uw persoonlijke informatie (d.w.z. de entiteit die bepaalt hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt) op grond van dit privacybeleid is BeiGene, Ltd., tenzij:

 • een andere entiteit is aangegeven in ander privacybeleidsstukken of informatieve kennisgevingen, of
 • u communiceert met of levert diensten aan een andere BeiGene-entiteit.

In die gevallen is de andere entiteit die is geïdentificeerd of waarmee u communiceert of diensten aan verleent, de verwerkingsverantwoordelijke.

Dit privacybeleid richt zich op medische zorgverleners en andere medische beroepsbeoefenaren, zoals apothekers, statistici, personeel en andere vertegenwoordigers van medische praktijken, ziekenhuizen en academische en medische centra waarmee we samenwerken (samen “MZV’s“), die BeiGene, Ltd. en/of zijn dochterondernemingen (“BeiGene“, “wij“, “ons“, “onze“) persoonlijke informatie verstrekken en/of van wie we persoonsgegevens ontvangen.

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe BeiGene de persoonlijke informatie gebruikt die we over u verzamelen en hoe u uw rechten kunt uitoefenen./p>

Houd bij het lezen van dit privacybeleid rekening met de volgende belangrijke informatie over hoe dit privacybeleid van toepassing is:

 1. dit privacybeleid bevat specifieke delen die mogelijk niet op u van toepassing zijn vanwege uw locatie of het soort persoonlijke informatie dat we over u bewaren.
 2. Dit privacybeleid kan worden aangevuld door of moet soms plaatsmaken voor ander privacybeleid of informatieve kennisgevingen waarin wordt aangegeven hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt en openbaargemaakt in bepaalde andere contexten. Voor zover die beleidsstukken of kennisgevingen worden verstrekt, geplaatst en/of voor zover ernaar wordt verwezen, is dat andere privacybeleid of kennisgeving, en niet deze, van toepassing op de verwerking van uw persoonlijke informatie.
 3. Op onze websites, webportalen, mobiele toepassingen of andere digitale diensten (samen onze “websites“) kunnen koppelingen staan naar externe websites die we niet beheren, aansturen of onderschrijven. Zodra u onze websites verlaat, zijn wij niet verantwoordelijk voor de bescherming en privacy van de informatie die u verstrekt. We raden u aan het privacybeleid van deze externe websites te lezen en, indien nodig, rechtstreeks contact op te nemen met die websites voor informatie over hun privacypraktijken.

In de afgelopen twaalf (12) maanden heeft BeiGene mogelijk een van de volgende categorieën met persoonlijke informatie over u verzameld en verwerkt toen:

 • u communiceerde met medewerkers of vertegenwoordigers van BeiGene;
 • u deel nam aan, of vroeg om in aanmerking te komen voor, aan BeiGene gerelateerde activiteiten, zoals medisch-wetenschappelijke onderzoeken, programma’s voor compassievol gebruik, adviesraden of adviesbureaus;
 • u zich registreerde voor een door BeiGene gesponsord evenement;
 • u contact met ons opnam over medische informatie, bijwerkingen, veiligheid, kwaliteit of andere zaken; en
 • onze dienstverleners of medewerkers informatie over u met ons deelden in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

De mogelijke ontvangers worden verder beschreven in het gedeelte UW PERSOONLIJKE INFORMATIE DELEN van dit beleid.

Bepaalde informatie (zoals, indien van toepassing, uw betalingsinformatie, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs) kan worden beschouwd als gevoelige persoonlijke informatie op grond van toepasselijke wetgeving. Wij zullen:

 • passende maatregelen treffen om uw gevoelige persoonlijke informatie te beschermen en te verwerken; en
 • kennisgevingen verstrekken en/of uw uitdrukkelijke toestemming verkrijgen voor het verwerken van uw gevoelige persoonlijke informatie indien vereist op grond van toepasselijke wetgeving.

Daarnaast wordt op onze websites automatisch de volgende informatie verzameld via cookies en andere gegevensverzamelingstechnologieën:

Het verstrekken van bepaalde soorten persoonlijke informatie kan noodzakelijk of optioneel zijn. Verplichte informatie wordt als zodanig gemarkeerd op het moment dat uw persoonlijke informatie wordt verzameld. Als u weigert de verplichte informatie te verstrekken, kan BeiGene uw verzoek mogelijk niet in behandeling nemen.

In de meeste gevallen verzamelen we uw persoonlijke informatie rechtstreeks bij u, zoals wanneer u telefonisch of persoonlijk contact met ons opneemt, een formulier of enquête invult, diensten verleent, zich registreert bij een account of vraagt om marketingmateriaal en informatie.

Soms kunnen we ook persoonlijke informatie over u verkrijgen van alternatieve bronnen waaronder maar niet beperkt tot: onze onderzoekspartners en medewerkers, gespecialiseerde apotheken, zorgverzekeraars of openbaar toegankelijke bronnen (zoals websites, sociale media en andere digitale platformen, publicatiedatabases, tijdschriften, verenigingen, websites van redacties, nationale registers, beroepslijsten en databases van externe medische zorgverleners), of externe leveranciers en serviceproviders die namens ons handelen, voornamelijk om contact met u op te nemen vanwege uw beroepsmatige expertise of voor meer inzicht in behandelingspraktijken in uw vakgebied.

Als u onze websites gebruikt, kunnen we bovendien informatie van uw computer of ander apparaat verzamelen via ons gebruik van cookies en andere technologieën voor gegevensverzameling. Lees voor meer informatie over cookies en andere technologieën voor het verzamelen van gegevens het Cookiebeleid dat van toepassing is op de website die u bezoekt.

De manieren waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken, zijn afhankelijk van de reden waarom we deze hebben verzameld. Afhankelijk van uw relatie en/of contacten met BeiGene, evenals van toepasselijke wetgeving en onze eigen procedures en vereisten, kan BeiGene uw persoonlijke informatie om de volgende redenen verwerken:

We nemen geen beslissingen die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking van uw informatie, zoals profilering, tenzij we u informeren zoals vereist op grond van toepasselijke wetgeving.

We kunnen uw persoonlijke informatie delen binnen BeiGene en met externe partijen met wie we een overeenkomst hebben gesloten of zoals anderszins is toegestaan op grond van toepasselijke wetgeving. Het soort informatie dat we delen, onze doeleinden voor het delen ervan en de contractuele maatregelen die we implementeren, hangen af van de rol van de externe partij. We verkopen de persoonlijke informatie die we verzamelen, echter niet.

Wij bewaren uw persoonlijke informatie zolang het nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid, tenzij op grond van onze wettelijke verplichtingen een langere bewaartermijn vereist is. Om de juiste bewaartermijn voor informatie te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van informatie, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van de informatie, de doeleinden waarvoor we de informatie verwerken, of we die doeleinden kunnen bereiken via andere middelen en alle toepasselijke internationale wettelijke, regulerende en nalevingsvereisten.

Met name informatie die is verzameld voor uw abonnement op een e-mailwaarschuwing of nieuwsbrief, wordt bewaard totdat u zich afmeldt en de informatie die u verstrekt via uw verzoeken wordt in ieder geval bewaard totdat ze volledig zijn verwerkt. We bewaren uw uitschrijfverzoek zolang als nodig is om aan dat verzoek te voldoen.

Daarnaast bewaart BeiGene uw persoonlijke informatie tijdens:

 • de verjaringstermijn, indien nodig als bewijs;
 • de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, in het bijzonder met betrekking tot commerciële, nalevings- en gereguleerde kwesties, of andere verplichte bewaartermijnen (zoals een wettelijke bewaarplicht of onderzoek).

BeiGene is actief in veel landen overal ter wereld en uw persoonlijke informatie kan toegankelijk zijn voor of worden gedeeld met onze dochterondernemingen, serviceproviders, partners, medewerkers en regelgevers in verschillende landen voor de doeleinden die zijn aangegeven in dit privacybeleid. De wetten in bepaalde landen bieden mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau als de wetten in uw land of regio. Wanneer dat het geval is en zoals vereist op grond van de toepasselijke wetgeving, ondernemen we stappen om uw overgedragen informatie te beschermen, zoals het aangaan van contracten met ontvangers van uw informatie of het implementeren van aanvullende maatregelen ten behoeve van gegevensbescherming.

Hoewel we redelijke fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures hebben vastgesteld om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang en openbaarmaking, kunnen we de absolute beveiliging ervan niet garanderen. U moet extra voorzichtig zijn bij het beslissen welke informatie u ons toezendt, uploadt, verzendt of anderszins aan ons verstrekt.

U kunt ervoor kiezen om uw persoonlijke informatie niet aan ons te verstrekken; als u dit doet, is het echter mogelijk dat u uw relatie of contacten met ons niet kunt voortzetten of bepaalde diensten niet kunt gebruiken, zoals patiëntondersteuningsdiensten.

U kunt er op elk moment voor kiezen om u af te melden voor onze marketingcommunicatie-uitingen door gebruik te maken van de afmeldfunctie in marketing-e-mails die u hebt ontvangen. Als u zich afmeldt voor marketing, kunnen we u nog steeds e-mails sturen in het kader van onze relatie of voor transacties.

Op grond van bepaalde wetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de California Consumer Privacy Act van 2018 (CCPA), de California Privacy Rights Act van 2020 (CPRA) of de Chinese cyberbeveiligingswet (inclusief de uitvoeringsvoorschriften en nationale normen), heeft u mogelijk de volgende rechten ten aanzien van uw persoonlijke informatie:

 • Uw recht op toegang. U hebt mogelijk het recht om ons te vragen om duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie te verstrekken over hoe wij uw persoonlijke informatie verwerken, evenals om kopieën van uw persoonlijke informatie. Er zijn enkele uitzonderingen, waardoor u mogelijk niet altijd alle informatie ontvangt die wij verwerken.
 • Uw recht op rectificatie. U hebt mogelijk het recht om ons te vragen informatie te rectificeren waarvan u denkt dat deze verouderd of onjuist is, en het recht om ons te vragen informatie aan te vullen waarvan u denkt dat deze onvolledig is.
 • Uw recht op verwijdering van uw persoonlijke informatie. Onder bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk het recht om ons te vragen uw persoonlijke informatie te verwijderen.
 • Uw recht op beperking van verwerking. Onder bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk het recht om ons te vragen om de verwerking van uw persoonlijke informatie, gedurende een beperkte periode, te beperken.
 • Uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking. U hebt mogelijk het recht om bezwaar te maken tegen verwerking, in welk geval BeiGene uw persoonlijke informatie niet langer zal verwerken, tenzij BeiGene dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantoont die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, zoals naleving van een wettelijke verplichting of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt mogelijk het recht om ons te vragen de informatie die u ons hebt gegeven, van de ene organisatie aan de andere over te dragen of aan u te geven.
 • Recht om uw toestemming in te trekken. Als we met uw toestemming uw persoonlijke informatie verwerken, heeft u het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat deze intrekking afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de eerder uitgevoerde verwerkingen.
 • Recht om uw account op te heffen. Als u onze diensten via online-accounts ontvangt, heeft u het recht om uw accounts op te heffen. We zullen uw persoonlijke informatie die aan uw accounts is gekoppeld, dan verwijderen of anonimiseren, tenzij anderszins is toegestaan op grond van toepasselijke wetgeving.

Afhankelijk van uw land van verblijf en het land waar de BeiGene-entiteit die uw persoonlijke informatie verwerkt, is gevestigd, hebt u mogelijk aanvullende lokale rechten met betrekking tot verwerking van uw persoonlijke informatie door ons. Houd er rekening mee dat een deel van de persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken en openbaar maken, mogelijk is vrijgesteld van de hierboven beschreven rechten.

U kunt uw verzoek bij ons indienen via een e-mail naar privacy@beigene.com.

We zullen binnen de door de toepasselijke wetgeving voorgeschreven termijn op uw verzoeken reageren. Onder bepaalde omstandigheden kan BeiGene u om specifieke informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en de uitoefening van uw rechten te verzekeren. Dit is een beveiligingsmaatregel om persoonlijke informatie te beschermen. We zullen u op de hoogte stellen wanneer uw verzoek is afgerond, als we uw verzoek om uw rechten uit te oefenen, weigeren (omdat er bijvoorbeeld een uitzondering van toepassing is) of als er kosten zijn verbonden aan het verwerken van uw verzoek.

U kunt een gemachtigde aanwijzen om uw rechten namens u uit te oefenen. In dat geval moeten we ook de identiteit van uw gemachtigde verifiëren en een bewijs van uw autorisatie verkrijgen. Mogelijk moeten we een verzoek weigeren van een gemachtigde wiens identiteit of autorisatie we niet kunnen verifiëren.

Als u van mening bent dat BeiGene informatie heeft verwerkt op een manier die onwettig is of uw rechten schendt, of toepasselijke wetgeving heeft geschonden, heeft u mogelijk het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. Zonder het recht te beperken om rechtstreeks een klacht in te dienen bij een autoriteit, doen we er alles aan om persoonlijke informatie te beschermen, en klachten kunnen rechtstreeks bij ons worden ingediend.

We zullen u niet uitsluiten vanwege het uitoefenen van uw recht op gegevensbescherming dat u heeft conform toepasselijke wetgeving.

We zijn verplicht om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (“AVG“), de Zwitserse federale wet inzake gegevensbescherming (FADP) en vergelijkbare toepasselijke lokale wetten met betrekking tot bepaalde persoonlijke informatie die we verzamelen. De gegevensbeheerders van uw persoonlijke informatie zijn de BeiGene-entiteiten waarnaar wordt verwezen wanneer we uw persoonlijke informatie verzamelen. Neem contact met ons op als u vragen heeft over de verwerkingsverantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonlijke informatie.

Gevoelige gegevens

We verwerken speciale categorieën informatie (bijv. gevoelige informatie die raciale of etnische afkomst of genetische, biometrische en gezondheidsinformatie onthult) alleen wanneer u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft, of wanneer verwerking door ons voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden is, die noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of regulerende verplichting, in verband met het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, of anderszins uitdrukkelijk toegestaan is op grond van de wet.

Als we uw persoonlijke informatie moeten verzamelen op grond van de wet of conform de voorwaarden van een contract dat we met u hebben afgesloten, en u niet de gevraagde informatie verstrekt, zijn we mogelijk niet in staat om dat contract na te leven, of aan proberen te gaan, met u.

Gegevensoverdracht

BeiGene is een multinational met kantoren in de Verenigde Staten, China, Zwitserland, Australië en elders. Als zodanig kan BeiGene uw persoonlijke informatie overdragen of toegang ertoe verlenen aan dochterondernemingen, dienstverleners of medewerkers in deze landen en aan anderen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als uw eigen land. Wanneer we dit doen, en bij gebrek aan een gelijkwaardigheidsbeschikking ten aanzien van het ontvangende land, vertrouwen we op waarborgen zoals goedgekeurde modelcontracten (bijvoorbeeld de standaardcontractbepalingen van de EU of de internationale overeenkomst voor gegevensoverdracht van het VK), na een beoordeling van het niveau van bescherming van uw rechten op het grondgebied van het derde land waar de ontvanger van uw persoonsgegevens is gevestigd. Neem voor meer informatie over het gebruik van de modelcontracten door BeiGene contact met ons op.

Uw rechten

Rechten die u mogelijk heeft op grond van de AVG met betrekking tot de persoonlijke informatie die we over u verzamelen en bewaren, worden beschreven in het gedeelte UW KEUZES EN RECHTEN. Op grond van de AVG kan de uitoefening van deze rechten worden beperkt of vertraagd, afhankelijk van de rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens, bijvoorbeeld:

Cookies, pixeltags, en andere trackers (hierna “Cookies” te noemen) zijn kleine bestanden die het mogelijk maken om informatie op uw browser of uw apparaat (computer, tablet, mobiel, enz.) op te slaan of op te halen wanneer u onlinediensten bezoekt. Cookies worden veelvuldig gebruikt door websites, mobiele toepassingen, software of e-mails. Wanneer u onze websites voor het eerst bezoekt en nogmaals als u de cookies verwijdert of de cookies verlopen of wijzigen, wordt u gevraagd met welke cookies u instemt.

Cookies herkennen u niet persoonlijk, maar wel het apparaat dat u gebruikt. Cookies geven eenvoudigweg informatie over uw browse-activiteiten zodat het apparaat later wordt herkend om de browse-ervaring te verbeteren, uw voorkeuren op te slaan of zelfs de diensten die u op de websites worden aangeboden, aan te passen. Voor meer informatie over cookies, inclusief hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld, gaat u naar www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.

We kunnen de volgende soorten cookies gebruiken op onze websites:

 • Noodzakelijke cookies, die de goede werking van de websites mogelijk te maken (beveiliging, browsen vergemakkelijken, weergave van de webpagina’s, enz.). U kunt deze uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen zoals hieronder beschreven. Als u dit doet, kunt u nog steeds door de websites navigeren, maar zullen sommige functies van de websites worden beïnvloed;
 • Analytics-cookies, dieworden gebruikt om informatie te verzamelen over hoebezoekers onze websites gebruiken om de websites te verbeteren door informatieteverzamelen over hoeu met de websites omgaat;
  • De cookies verzamelen informatie op een manier die niemand directidentificeert, maar in een samengevoegdeof gegeneraliseerde statistischevorm, waaronder het aantal bezoekers van de website en het blog, waarvandaan bezoekers naar dewebsite zijn gekomen en de pagina’sdie ze hebben bezocht.
  • Een van de analytischecookies die wij gebruiken, is Google Analytics. Googlesoverzicht van privacypraktijken en gegevensbescherming is beschikbaar op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Als u zich wilt afmelden voor tracking door Google Analyticsop alle websites,gaat u naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Cookies voor sociale media, waarmee u kunt communiceren met sociale plug-insopde websites en inhoud kunt delen op sociale netwerken;en
 • advertentiecookies, die het plaatsen van advertenties mogelijk maken,om hun effectiviteit temeten en omhun inhoud aan te passen aan uw browsegedragen uw profiel.

De meeste webbrowsers bieden enige controle over de meeste cookiesvia de browserinstellingen.Zo zijn er in de meeste browsers eenvoudige procedures waarmeeu bestaande cookies kunt verwijderen. Als u uw computer of mobielewebbrowser zo wiltinstellen dat alle cookies standaard worden geweigerd, gaat u naar de startpagina van uw browser voor instructies. Als u alle cookies weigert, kunt u onze websitesnog steeds gebruiken; dit kan echter van invloed zijn op de functionaliteit van sommige delen van onzewebsites.

Daarnaast wordt uw IP (Internet Protocol)-adres (een identificatienummer dat automatischdoor uw internetprovider aan uw computer wordt toegewezen) geïdentificeerdenautomatisch vastgelegd in onze serverlogbestanden wanneer u de website bezoekt, samen met de tijden van uw bezoeken en de pagina’s die u hebt bezocht. We gebruikende IP-adressen van allebezoekers van de website om het gebruiksniveau van dewebsiteteberekenen, om problemen met de servers van de website te diagnosticeren en om de websites te beheren. Wekunnen IP-adressen ook gebruiken om te communicerenmet of toegang te blokkeren voor bezoekers die niet voldoen aanonzeGebruiksvoorwaarden.

We volgen onze websitegebruikers niet in de loop van de tijd of op websites van externepartijen om gerichte advertenties aan te bieden. Op dit moment reageren we nietop “Do Not Track”-signalen van uw webbrowser vanwege het ontbreken van een gevestigdebranchenorm. Ga voor meer informatie over “Do NotTrack”-signalen naar https://allaboutdnt.com/.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of onze werkwijzen. Stuur dan een e-mail naar privacy@beigene.com.

We zullen ons best doen om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op uw verzoek te reageren conform toepasselijke wetgeving.

Om uw privacy en beveiliging te beschermen, nemen we redelijke maatregelen om uw identiteit te verifiëren voordat we toegang verlenen of correcties aanbrengen. Houd er rekening mee dat ondanks de gevraagde verwijdering of wijziging van uw informatie, er mogelijk restinformatie in onze databases en andere records kan achterblijven.

We streven ernaar om alle mensen, ongeacht hun handicap, tegemoet te komen. Als u de informatie in dit document in een ander formaat wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via privacy@beigene.com.

We streven ernaar dit privacybeleid regelmatig bij te werken zodat het onze werkwijzen weerspiegelt. Daarom raden we u aan dit privacybeleid regelmatig door te nemen. Bij wezenlijke veranderingen kunnen we stappen ondernemen om u op de hoogte te stellen voordat ze van kracht worden.

Ingangsdatum van de laatste update: 19 april 2022

Klik hier om een kopie van dit privacybeleid te downloaden of af te drukken.

BeiGene doet er alles aan om de privacy van uw persoonlijke informatie te respecteren en te beschermen.

De gegevensbeheerders van uw persoonlijke informatie (d.w.z. de entiteiten die bepalen hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt) op grond van dit privacybeleid zijn:

 • BeiGene, Ltd., voor het beheer van dit wereldwijde BeiGene Career-portaal, en
 • de BeiGene-entiteit waarbij u solliciteert, waarvan de naam aan u zal worden verstrekt als onderdeel van de functiebeschrijving of andere informatie die aan u wordt verstrekt.

Dit privacybeleid richt zich op personen die BeiGene, Ltd. en/of zijn dochterondernemingen (“BeiGene“, “wij“, “ons“, “onze“) persoonlijke informatie verstrekken, om arbeidskansen bij BeiGene na te jagen (“sollicitanten“).

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe BeiGene de persoonlijke informatie gebruikt die we over u verzamelen en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Houd bij het lezen van dit privacybeleid rekening met de volgende belangrijke informatie over hoe dit privacybeleid van toepassing is:

 1. dit privacybeleid bevat specifieke delen die mogelijk niet op u van toepassing zijn
 2. Dit privacybeleid kan worden aangevuld door of moet soms plaatsmaken voor ander privacybeleid of informatieve kennisgevingen waarin wordt aangegeven hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt en openbaargemaakt in bepaalde andere contexten. Voor zover die beleidsstukken of kennisgevingen worden verstrekt, geplaatst en/of voor zover ernaar wordt verwezen, is dat andere privacybeleid of kennisgeving, en niet deze, van toepassing op de verwerking van uw persoonlijke informatie.
 3. Op onze websites, webportalen, mobiele toepassingen of andere digitale diensten (samen onze “websites“) kunnen koppelingen staan naar externe websites die we niet beheren, aansturen of onderschrijven. Zodra u onze websites verlaat, zijn wij niet verantwoordelijk voor de bescherming en privacy van de informatie die u verstrekt. We raden u aan het privacybeleid van deze externe websites te lezen en, indien nodig, rechtstreeks contact op te nemen met die websites voor informatie over hun privacypraktijken.

In de afgelopen twaalf (12) maanden heeft BeiGene mogelijk een van de volgende categorieën met persoonlijke informatie over u verzameld en verwerkt toen:

De mogelijke ontvangers worden verder beschreven in het gedeelte UW PERSOONLIJKE INFORMATIE DELEN van dit beleid.

Bepaalde informatie (zoals, indien van toepassing, uw betalingsinformatie, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs) kan worden beschouwd als gevoelige persoonlijke informatie op grond van toepasselijke wetgeving. Wij zullen:

  • passende maatregelen treffen om uw gevoelige persoonlijke informatie te beschermen en te verwerken; en

<li”>kennisgevingen verstrekken en/of uw uitdrukkelijke toestemming verkrijgen voor het verwerken van uw gevoelige persoonlijke informatie indien vereist op grond van toepasselijke wetgeving.

Daarnaast wordt op onze websites automatisch de volgende informatie verzameld via cookies en andere gegevensverzamelingstechnologieën:

Het verstrekken van bepaalde soorten persoonlijke informatie kan noodzakelijk of optioneel zijn. Verplichte informatie wordt als zodanig gemarkeerd op het moment dat uw persoonlijke informatie wordt verzameld. Als u weigert de verplichte informatie te verstrekken, kan BeiGene uw verzoek mogelijk niet in behandeling nemen<.

In de meeste gevallen verzamelen we uw persoonlijke informatie rechtstreeks bij u, zoals wanneer u telefonisch of persoonlijk contact met ons opneemt, een formulier of enquête invult, diensten verleent, zich registreert bij een account of vraagt om marketingmateriaal en informatie.

Soms kunnen we ook persoonlijke informatie over u verkrijgen van bevoegde externe bronnen aan wie u opdracht heeft gegeven of die u gemachtigd heeft om informatie met ons te delen, zoals uw werkgever, andere referenties of andere bevoegde vertegenwoordigers of dochterorganisaties.

Als u onze websites gebruikt, kunnen we bovendien informatie van uw computer of ander apparaat verzamelen via ons gebruik van cookies en andere technologieën voor gegevensverzameling. Lees voor meer informatie over cookies en andere technologieën voor het verzamelen van gegevens het Cookiebeleid dat van toepassing is op de website die u bezoekt.

De manieren waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken, zijn afhankelijk van de reden waarom we deze hebben verzameld. Afhankelijk van uw relatie en/of contacten met BeiGene, evenals van toepasselijke wetgeving en onze eigen procedures en vereisten, kan BeiGene uw persoonlijke informatie om de volgende redenen verwerken:

We nemen geen beslissingen die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking van uw informatie, zoals profilering, tenzij we u informeren zoals vereist op grond van toepasselijke wetgeving.

We kunnen uw persoonlijke informatie delen binnen BeiGene en met externe partijen met wie we een overeenkomst hebben gesloten of zoals anderszins is toegestaan op grond van toepasselijke wetgeving. Het soort informatie dat we delen, onze doeleinden voor het delen ervan en de contractuele maatregelen die we implementeren, hangen af van de rol van de externe partij. We verkopen de persoonlijke informatie die we verzamelen, echter niet.

Wij bewaren uw persoonlijke informatie zolang het nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid, tenzij op grond van onze wettelijke verplichtingen een langere bewaartermijn vereist is. Om de juiste bewaartermijn voor informatie te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van informatie, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van de informatie, de doeleinden waarvoor we de informatie verwerken, of we die doeleinden kunnen bereiken via andere middelen en alle toepasselijke internationale wettelijke, regulerende en nalevingsvereisten.

Met name de informatie die via het sollicitatieproces is verzameld, wordt bewaard voor gebruik bij toekomstige zoekopdrachten en sollicitaties, en voor gebruik als u wordt geworven of als u wordt meegenomen als pooltalent van BeiGene. Als u wilt dat uw gegevens worden verwijderd, neem dan contact op met BeiGene via privacy@beigene.com. We bewaren uw uitschrijfverzoek zolang als nodig is om aan dat verzoek te voldoen. We kunnen ook bepaalde sollicitatiegegevens bewaren als dit op grond van toepasselijke wetgeving vereist is, of om onze wettelijke rechten te verdedigen of bij vervolging.

Daarnaast bewaart BeiGene uw persoonlijke informatie tijdens:

 • de verjaringstermijn, indien nodig als bewijs;
 • de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, in het bijzonder met betrekking tot commerciële, nalevings- en gereguleerde kwesties, of andere verplichte bewaartermijnen (zoals een wettelijke bewaarplicht of onderzoek).

BeiGene is actief in veel landen overal ter wereld en uw persoonlijke informatie kan toegankelijk zijn voor of worden gedeeld met onze dochterondernemingen, serviceproviders, partners, medewerkers en regelgevers in verschillende landen voor de doeleinden die zijn aangegeven in dit privacybeleid. De wetten in bepaalde landen bieden mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau als de wetten in uw land of regio. Wanneer dat het geval is en zoals vereist op grond van de toepasselijke wetgeving, ondernemen we stappen om uw overgedragen informatie te beschermen, zoals het aangaan van contracten met ontvangers van uw informatie of het implementeren van aanvullende maatregelen ten behoeve van gegevensbescherming.

Hoewel we redelijke fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures hebben vastgesteld om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang en openbaarmaking, kunnen we de absolute beveiliging ervan niet garanderen. U moet extra voorzichtig zijn bij het beslissen welke informatie u ons toezendt, uploadt, verzendt of anderszins aan ons verstrekt.

U kunt ervoor kiezen om uw persoonlijke informatie niet aan ons te verstrekken; als u dit doet, is het echter mogelijk dat u uw relatie of contacten met ons niet kunt voortzetten of bepaalde diensten niet kunt gebruiken.

Op grond van bepaalde wetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de California Consumer Privacy Act van 2018 (CCPA), de California Privacy Rights Act van 2020 (CPRA) of de Chinese cyberbeveiligingswet (inclusief de uitvoeringsvoorschriften en nationale normen), heeft u mogelijk de volgende rechten ten aanzien van uw persoonlijke informatie:

 • Uw recht op toegang. U hebt mogelijk het recht om ons te vragen om duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie te verstrekken over hoe wij uw persoonlijke informatie verwerken, evenals om kopieën van uw persoonlijke informatie. Er zijn enkele uitzonderingen, waardoor u mogelijk niet altijd alle informatie ontvangt die wij verwerken.
 • Uw recht op rectificatie. U hebt mogelijk het recht om ons te vragen informatie te rectificeren waarvan u denkt dat deze verouderd of onjuist is, en het recht om ons te vragen informatie aan te vullen waarvan u denkt dat deze onvolledig is.
 • Uw recht op verwijdering van uw persoonlijke informatie. Onder bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk het recht om ons te vragen uw persoonlijke informatie te verwijderen.
 • Uw recht op beperking van verwerking. Onder bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk het recht om ons te vragen om de verwerking van uw persoonlijke informatie, gedurende een beperkte periode, te beperken.
 • Uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking. U hebt mogelijk het recht om bezwaar te maken tegen verwerking, in welk geval BeiGene uw persoonlijke informatie niet langer zal verwerken, tenzij BeiGene dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantoont die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, zoals naleving van een wettelijke verplichting of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt mogelijk het recht om ons te vragen de informatie die u ons hebt gegeven, van de ene organisatie aan de andere over te dragen of aan u te geven.
 • Recht om uw toestemming in te trekken. Als we met uw toestemming uw persoonlijke informatie verwerken, heeft u het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat deze intrekking afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de eerder uitgevoerde verwerkingen.
 • Recht om uw account op te heffen. Als u onze diensten via online-accounts ontvangt, heeft u het recht om uw accounts op te heffen. We zullen uw persoonlijke informatie die aan uw accounts is gekoppeld, dan verwijderen of anonimiseren, tenzij anderszins is toegestaan op grond van toepasselijke wetgeving.

Afhankelijk van uw land van verblijf en het land waar de BeiGene-entiteit die uw persoonlijke informatie verwerkt, is gevestigd, hebt u mogelijk aanvullende lokale rechten met betrekking tot verwerking van uw persoonlijke informatie door ons. Houd er rekening mee dat een deel van de persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken en openbaar maken, mogelijk is vrijgesteld van de hierboven beschreven rechten.

U kunt uw verzoek bij ons indienen via een e-mail naar privacy@beigene.com.

We zullen binnen de door de toepasselijke wetgeving voorgeschreven termijn op uw verzoeken reageren. Onder bepaalde omstandigheden kan BeiGene u om specifieke informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en de uitoefening van uw rechten te verzekeren. Dit is een beveiligingsmaatregel om persoonlijke informatie te beschermen. We zullen u op de hoogte stellen wanneer uw verzoek is afgerond, als we uw verzoek om uw rechten uit te oefenen, weigeren (omdat er bijvoorbeeld een uitzondering van toepassing is) of als er kosten zijn verbonden aan het verwerken van uw verzoek.

U kunt een gemachtigde aanwijzen om uw rechten namens u uit te oefenen. In dat geval moeten we ook de identiteit van uw gemachtigde verifiëren en een bewijs van uw autorisatie verkrijgen. Mogelijk moeten we een verzoek weigeren van een gemachtigde wiens identiteit of autorisatie we niet kunnen verifiëren.

Als u van mening bent dat BeiGene informatie heeft verwerkt op een manier die onwettig is of uw rechten schendt, of toepasselijke wetgeving heeft geschonden, heeft u mogelijk het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. Zonder het recht te beperken om rechtstreeks een klacht in te dienen bij een autoriteit, doen we er alles aan om persoonlijke informatie te beschermen, en klachten kunnen rechtstreeks bij ons worden ingediend.

We zullen u niet uitsluiten vanwege het uitoefenen van uw recht op gegevensbescherming dat u heeft conform toepasselijke wetgeving.

We zijn verplicht om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (“AVG“), de Zwitserse federale wet inzake gegevensbescherming (FADP) en vergelijkbare toepasselijke lokale wetten met betrekking tot bepaalde persoonlijke informatie die we verzamelen. De gegevensbeheerders van uw persoonlijke informatie zijn de BeiGene-entiteiten waarnaar wordt verwezen wanneer we uw persoonlijke informatie verzamelen. Neem contact met ons op als u vragen heeft over de verwerkingsverantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonlijke informatie.

Gevoelige gegevens

We verwerken speciale categorieën informatie (bijv. gevoelige informatie die raciale of etnische afkomst of genetische, biometrische en gezondheidsinformatie onthult) alleen wanneer u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft, of wanneer verwerking door ons voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden is, die noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of regulerende verplichting, in verband met het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, of anderszins uitdrukkelijk toegestaan is op grond van de wet.

Als we uw persoonlijke informatie moeten verzamelen op grond van de wet of conform de voorwaarden van een contract dat we met u hebben afgesloten, en u niet de gevraagde informatie verstrekt, zijn we mogelijk niet in staat om dat contract na te leven, of aan proberen te gaan, met u.

Gegevensoverdracht

BeiGene is een multinational met kantoren in de Verenigde Staten, China, Zwitserland, Australië en elders. Als zodanig kan BeiGene uw persoonlijke informatie overdragen of toegang ertoe verlenen aan dochterondernemingen, dienstverleners of medewerkers in deze landen en aan anderen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als uw eigen land. Wanneer we dit doen, en bij gebrek aan een gelijkwaardigheidsbeschikking ten aanzien van het ontvangende land, vertrouwen we op waarborgen zoals goedgekeurde modelcontracten (bijvoorbeeld de standaardcontractbepalingen van de EU of de internationale overeenkomst voor gegevensoverdracht van het VK), na een beoordeling van het niveau van bescherming van uw rechten op het grondgebied van het derde land waar de ontvanger van uw persoonsgegevens is gevestigd. Neem voor meer informatie over het gebruik van de modelcontracten door BeiGene contact met ons op.

Uw rechten

Rechten die u mogelijk heeft op grond van de AVG met betrekking tot de persoonlijke informatie die we over u verzamelen en bewaren, worden beschreven in het gedeelte UW KEUZES EN RECHTEN. Op grond van de AVG kan de uitoefening van deze rechten worden beperkt of vertraagd, afhankelijk van de rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens, bijvoorbeeld:

Cookies, pixeltags, en andere trackers (hierna “Cookies” te noemen) zijn kleine bestanden die het mogelijk maken om informatie op uw browser of uw apparaat (computer, tablet, mobiel, enz.) op te slaan of op te halen wanneer u onlinediensten bezoekt. Cookies worden veelvuldig gebruikt door websites, mobiele toepassingen, software of e-mails. Wanneer u onze websites voor het eerst bezoekt en nogmaals als u de cookies verwijdert of de cookies verlopen of wijzigen, wordt u gevraagd met welke cookies u instemt.

Cookies herkennen u niet persoonlijk, maar wel het apparaat dat u gebruikt. Cookies geven eenvoudigweg informatie over uw browse-activiteiten zodat het apparaat later wordt herkend om de browse-ervaring te verbeteren, uw voorkeuren op te slaan of zelfs de diensten die u op de websites worden aangeboden, aan te passen. Voor meer informatie over cookies, inclusief hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld, gaat u naar www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.

We kunnen de volgende soorten cookies gebruiken op onze websites:

 • Noodzakelijke cookies, die de goede werking van de websites mogelijk te maken (beveiliging, browsen vergemakkelijken, weergave van de webpagina’s, enz.). U kunt deze uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen zoals hieronder beschreven. Als u dit doet, kunt u nog steeds door de websites navigeren, maar zullen sommige functies van de websites worden beïnvloed;
 • Analytics-cookies, die worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze websites gebruiken om de websites te verbeteren door informatie te verzamelen over hoe u met de websites omgaat;
  • De cookies verzamelen informatie op een manier die niemand direct identificeert, maar in een samengevoegde of gegeneraliseerde statistische vorm, waaronder het aantal bezoekers van de website en het blog, waarvandaan bezoekers naar de website zijn gekomen en de pagina’s die ze hebben bezocht.
  • Een van de analytischecookies die wij gebruiken, is Google Analytics. Googlesoverzicht van privacypraktijken en gegevensbescherming is beschikbaar op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Als u zich wilt afmelden voor tracking door Google Analyticsop alle websites,gaat u naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Cookies voor sociale media, waarmee u kunt communiceren met sociale plug-insopde websites en inhoud kunt delen op sociale netwerken;en
 • advertentiecookies, die het plaatsen van advertenties mogelijk maken,om hun effectiviteit temeten en omhun inhoud aan te passen aan uw browsegedragen uw profiel.

De meeste webbrowsers bieden enige controle over de meeste cookiesvia de browserinstellingen.Zo zijn er in de meeste browsers eenvoudige procedures waarmeeu bestaande cookies kunt verwijderen. Als u uw computer of mobielewebbrowser zo wiltinstellen dat alle cookies standaard worden geweigerd, gaat u naar de startpagina van uw browser voor instructies. Als u alle cookies weigert, kunt u onze websites nog steedsgebruiken; dit kan echter van invloed zijn op de functionaliteit van sommige delen van onzewebsites.

Daarnaast wordt uw IP (Internet Protocol)-adres (een identificatienummer dat automatischdoor uw internetprovider aan uw computer wordt toegewezen) geïdentificeerdenautomatisch vastgelegd in onze serverlogbestanden wanneer u de websitebezoekt, samen met de tijden van uw bezoeken en de pagina’s die u hebt bezocht. We gebruikende IP-adressen van allebezoekers van de website om het gebruiksniveau van dewebsiteteberekenen, om problemen met de servers van de website te diagnosticeren en om de websites te beheren. Wekunnen IP-adressen ook gebruiken om te communicerenmet of toegang te blokkeren voor bezoekers die niet voldoen aan onze Gebruiksvoorwaarden.

We volgen onze websitegebruikers niet in de loop van de tijd of op websites van externepartijen om gerichte advertentiesaan te bieden. Op dit moment reageren weniet op”DoNot Track”-signalen van uw webbrowser vanwege het ontbreken van een gevestigdebranchenorm. Ga voor meer informatie over “Do NotTrack”-signalen naar https://allaboutdnt.com/.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft overdit privacybeleidof onzewerkwijzen. Stuur dan een e-mail naar privacy@beigene.com.

We zullen ons best doen om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op uw verzoek te reageren conform toepasselijke wetgeving.

Om uw privacy enbeveiliging te beschermen, nemen we redelijke maatregelenom uw identiteit te verifiëren voordat we toegang verlenen of correcties aanbrengen. Houd er rekening mee dat ondanks degevraagde verwijdering of wijziging van uw informatie,ermogelijk restinformatie in onze databases en andere records kan achterblijven.

We streven ernaar om alle mensen, ongeacht hun handicap, tegemoet te komen. Als u de informatie in dit document in een ander formaat wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via privacy@beigene.com.

We streven ernaar om alle mensen, ongeacht hun handicap, tegemoet te komen. Als u de informatie in dit document in een ander formaat wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via privacy@beigene.com.

We may update these Policies at any time to reflect changes to the personal information we collect and how we use it. If you have any questions about these Policies, please contact BeiGene’s Privacy Office at privacy@beigene.com or at +1 (888) 344-1789.