Privacy Policy

Ikraftträdandedatum för senaste uppdateringen: 19 April 2022

Klicka här för att ladda ned eller skriva ut en kopia av denna Dataskyddspolicy.

BeiGene har åtagit sig att respektera och skydda integriteten för dina personuppgifter.

Registeransvariga för dina personuppgifter (dvs de enheter som fastställer hur dina person-uppgifter används) i denna Dataskyddspolicy är BeiGene, Ltd., såvida inte:

 • en annan enhet identifierades i andra Dataskyddspolicyer eller informationsmeddelanden
 • du interagerar med eller tillhandahåller tjänster till en annan BeiGene-enhet.

I dessa fall kommer den andra enheten som identifierades eller du interagerar med eller som tillhandahåller tjänster att vara den registeransvarige.

Denna Dataskyddspolicy vänder sig till

 • besökare och användare av BeiGenes webbplatser, produkter och tjänster (exklusive deltagare i en klinisk prövning eller annan forskning*), individer inom våra tidigare, nuvarande och potentiella kunder, partner, leverantörer, konsulter, entreprenörer, tjänsteleverantörer och alla medlemmar av allmänheten som kommunicerar med oss, som tillhandahåller personuppgifter till BeiGene, Ltd. och/eller dess dotterbolag (”BeiGene”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) och/eller vars personuppgifter vi mottar.

*– Om du deltar i en BeiGene-sponsrad klinisk prövning eller annan forskning och har frågor om hur dina personuppgifter hanteras eller dina rättigheter i förhållande till prövningen, vänligen se kopian av patientinformationsbladet och formuläret för informerat samtycke som du fick.

Denna Dataskyddspolicy beskriver hur BeiGene använder de personuppgifter och hur du utövar dina rättigheter.

När du läser denna Dataskyddspolicy ska du tänka på följande viktiga information om hur denna Dataskyddspolicy tillämpas:

 1. Denna Dataskyddspolicy innehåller specifika avsnitt som kanske inte är tillämpliga för dig på grund av var du befinner dig eller vilken typ av personuppgifter vi har om dig.
 2. Denna Dataskyddspolicy kan kompletteras eller ersättas av andra dataskyddspolicyer eller informationsmeddelanden som berättar hur din personliga information används och avslöjas i vissa andra sammanhang. I den mån dessa policyer eller meddelanden tillhandahålls, publiceras och/eller hänvisas till, kommer den andra dataskyddspolicyn eller meddelandet, och inte denna, att gälla för behandlingen av dina personuppgifter.
 3. Våra webbplatser, webbportaler, mobilapplikationer eller andra digitala tjänster (gemensamt våra ”webbplatser”) kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser som vi inte driver, kontrollerar eller stöder. När du lämnar våra webbplatser är vi inte ansvariga för skyddet och integriteten för den information du tillhandahåller. Vi föreslår att du läser dataskyddspolicyer för dessa tredjepartswebbplatser och om det behövs kontaktar du dessa webbplatser direkt för information om deras dataskyddsrutiner.

Vi kan samla in och använda din personliga information i en mängd olika sammanhang, inklusive när du deltar i BeiGene-forskning, tar våra läkemedel eller får våra behandlingar eller besöker våra webbplatser eller kontor. Beroende på din relation eller dina relationer med BeiGene kan BeiGene under de senaste tolv (12) månaderna ha samlat in följande kategorier av personuppgifter om dig:

Potentiella mottagare beskrivs ytterligare i avsnittet >DELNING AV PERSONUPPGIFTER i denna policy.

Viss information (som, om tillämpligt, betalningsrelaterad information, statligt utfärdad ID-handling, geolokaliseringsinformation, hälsa, biometrisk och genetisk information) kan anses vara känsliga personuppgifter under tillämpliga lagar. Vi kommer att:

 • vidta lämpliga åtgärder för att skydda och behandla dina känsliga personuppgifter
 • lämna meddelanden och/eller erhålla ditt uttryckliga samtycke för att behandla dina känsliga personuppgifter i de fall detta krävs enligt tillämplig lag.

Våra webbsidor samlar även automatiskt in följande information med hjälp av kakor och andra teknologier för datainsamling:

Tillhandahållande av vissa typer av personuppgifter kan vara nödvändigt eller valfritt. Obligatorisk information kommer att markeras som sådan i det ögonblick då dina personuppgifter samlas in. Om du vägrar att tillhandahålla den obligatoriska informationen kanske BeiGene inte kan behandla din begäran.

I de flesta fall samlar vi in dina personuppgifter direkt från dig, till exempel när du kontaktar oss per telefon eller personligen, fyller i ett formulär eller svarar på en enkät, tillhandahåller tjänster, registrerar dig för att skapa ett konto eller begär att få marknadsföringsmaterial och information.

Ibland kan vi också inhämta personuppgifter om dig från andra källor som du har instruerat eller auktoriserat att dela information med oss, som t.ex. auktoriserade representanter eller anslutna organisationer, våra forskningspartner, samarbetspartner och tjänsteleverantörer. Ibland samlar vi också in information från allmänt tillgängliga källor som myndighetsregister, webbplatser, sociala medier och andra digitala plattformar.

Om du använder våra webbplatser kan vi dessutom samla in information från din dator eller annan enhet genom vår användning av kakor och annan datainsamlingsteknik. För mer information om kakor och annan datainsamlingsteknik ber vi dig läsa avsnittet nedan om vår Kakpolicy som gäller för webbplatsen du besöker.

Hur vi behandlar dina personuppgifter beror på i vilket syfte vi samlade in dem. Beroende på din relation och/eller interaktion med BeiGene, såväl som tillämpliga lagar och våra egna rutiner och krav, kan BeiGene behandla dina personuppgifter av följande skäl:

Vi tar inte beslut som enbart baseras på automatiserad behandling av din information, inklusive profilering, såvida vi inte informerar dig enligt gällande lagar.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter inom BeiGene och med tredje parter som vi har avtalat med eller som på annat sätt tillåts enligt tillämplig lag. Vilken typ av information vi delar, våra syften med att dela den och de avtalsmässiga åtgärder vi genomför beror på den tredje partens roll. Vi säljer dock inte de personuppgifter som vi samlar in.

Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy, såvida det inte krävs enligt våra juridiska skyldigheter att behålla dem längre. För att bestämma lämplig lagringsperiod för uppgifter tar vi hänsyn till informationens mängd, art och känslighet, den potentiella risken för skada vid otillåten användning eller avslöjande av uppgifterna, de syften för vilka vi behandlar uppgifterna, om vi kan uppnå dessa syften på andra sätt och alla tillämpliga globala lagar, regleringar och efterlevnadskrav.

I synnerhet kommer alla uppgifter som samlas in för prenumeration på en e-postavisering eller ett nyhetsbrev att sparas tills du avslutar prenumerationen och uppgifter som du tillhandahåller via dina begäranden kommer att lagras åtminstone tills de har behandlats fullständigt. Vi kommer att spara uppgifter om din begäran om avregistrering, om du begär detta, så länge det är nödvändigt för att uppfylla detta. 10

Utöver detta kan BeiGene behålla dina personuppgifter under:

 • preskriptionstiden, om så behövs , i syfte att använda dem som bevis;
 • de tillämpliga lagliga lagringsperioderna, särskilt när det gäller kommersiella, efterlevnadsrelaterade och regulatoriska frågor, eller någon annan obligatorisk lagringsperiod (som t.ex. juridiskt innehav eller utredning).

BeiGene är verksamt i många länder runt om i världen och dina personuppgifter kan vara tillgängliga för eller delas med våra dotterbolag, tjänsteleverantörer, partner, samarbetspartner och tillsynsmyndigheter i olika länder för de syften som anges i denna Dataskyddspolicy. Lagarna i vissa länder ger kanske inte samma skyddsnivå som lagarna i ditt land eller din region. När så är fallet och i enlighet med gällande lagar, vidtar vi åtgärder för att skydda din överförda information, såsom att ingå avtal med mottagare av din information eller implementera ytterligare dataskydd.

Även om vi har etablerat rimliga fysiska, elektroniska och administrativa rutiner för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och avslöjande, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet. Du bör vara särskilt noggrann med att bestämma vilken information du överför, laddar upp, skickar eller på annat sätt överför till oss.

Vi tar våra skyldigheter på allvar vad gäller lagar angående insamling av information från eller om barn. Vi har inte för avsikt att rikta våra webbplatser till individer under 16 år (”barn”) och vi samlar inte medvetet in personuppgifter direkt från barn via våra webbplatser. Vi ber att barn inte använder våra webbplatser eller tillhandahåller någon information till oss via våra webbplatser eller på annat sätt, såvida vi inte först har fått en förälders eller vårdnadshavares samtycke, i förekommande fall.

Du kan välja att inte lämna dina personuppgifter till oss; men om du gör det kanske du inte kan fortsätta din relation eller interaktion med oss eller använda vissa tjänster, t.ex. patientstöd.

Du kan när som helst välja bort vår marknadskommunikation genom att använda funktionen för att avsluta prenumerationen i alla marknadsföringsmeddelanden du har fått. Om du avbryter prenumerationen på marknadsföring kan vi fortfarande skicka e-postmeddelanden till dig som är relations- eller transaktionsbaserad.

Enligt vissa lagar såsom den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA), California Privacy Rights Act of 2020 (CPRA) eller Kinas Cybersecurity Law (inklusive dess genomförandebestämmelser och nationella standarder), kan du ha följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter: 11

 • Rätt till åtkomst. Du kan ha rätt att be oss tillhandahålla tydlig, transparent och begriplig information om hur vi behandlar dina personuppgifter, samt be oss om kopior av dina personuppgifter. Det finns vissa undantag, vilket innebär att du kanske inte alltid får all information vi behandlar.
 • Rätt till rättelse. Du kan ha rätt att be oss rätta information som du anser är föråldrad eller felaktig och rätt att be oss att komplettera information som du anser är ofullständig.
 • Rätt att begära borttagning av personuppgifter. Du kan ha rätt att be oss ta bort dina personuppgifter under vissa omständigheter.
 • Rätt till att begära begränsad behandling. Du kan ha rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter, under en begränsad tidsperiod, under vissa omständigheter.
 • Rätt att invända mot behandling. Du kan ha rätt att invända mot behandling, och i sådana fall kommer BeiGene inte längre att behandla dina personuppgifter såvida inte BeiGene har övertygande legitima grunder för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, såsom efterlevnad av en rättslig skyldighet eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Rätt till dataportabilitet. Du kan ha rätt att begära att vi överför informationen du gett oss från en organisation till en annan eller överför den till dig.
 • Rätten att återkalla ditt samtycke. Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke, utan att detta återkallande påverkar lagligheten hos den behandling som tidigare utförts.
 • Rätten att stänga ditt konto. Om du får våra tjänster via onlinekonton har du rätt att stänga dina konton. Vi kommer sedan att radera eller anonymisera dina personuppgifter kopplade till dina konton, om inte annat tillåts enligt gällande lagar.

Beroende på ditt hemland och det land där BeiGene-enheten som behandlar dina personuppgifter är etablerad, kan du ha ytterligare lokala rättigheter med avseende på vår behandling av dina personuppgifter. Observera att en del av de personuppgifter som vi samlar in, använder och avslöjar kan vara undantagna från de rättigheter som beskrivs ovan.

Du kan skicka in din begäran genom att skicka oss ett e-postmeddelande på privacy@beigene.com.

Vi kommer att svara på dina förfrågningar inom den tidsperiod som föreskrivs av tillämpliga lagar. Under vissa omständigheter kan BeiGene be dig om specifik information för att bekräfta din identitet och säkerställa att det är du som begär utövandet av dina rättigheter. Detta är en säkerhetsåtgärd för att skydda personuppgifter. Vi kommer att meddela dig när din förfrågan är klar, om vi avslår din begäran om att utöva dina rättigheter (eftersom till exempel ett undantag gäller) eller om det finns en avgift för att behandla din begäran. 12

Du kan utse en auktoriserad agent för att utöva dina rättigheter å dina vägnar. I sådana fall måste vi också verifiera din agents identitet och skaffa bevis på din auktorisering. Vi kan behöva avslå en begäran från en agent vars identitet eller auktorisation vi inte kan verifiera.

Om du anser att BeiGene har behandlat information på ett sätt som är olagligt eller bryter mot dina rättigheter, eller har brutit mot gällande lagar, kan du ha rätt att klaga direkt till din lokala dataskyddsmyndighet. Utan att begränsa några rättigheter att klaga direkt till en myndighet har vi åtagit oss att skydda personuppgifter, och klagomål kan göras direkt till oss.

Vi kommer inte att diskriminera dig för att du utövar någon registrerad rättighet som du har enligt tillämplig lag.

Vi är skyldiga att följa EU:s och Storbritanniens allmänna dataskyddsförordningar (”GDPR”), Schweiz federala lag om dataskydd (FADP) och liknande tillämpliga lokala lagar med avseende på vissa personuppgifter som vi samlar in. Registeransvariga för dina personuppgifter är de BeiGene-enheter som anges när vi samlar in dina personuppgifter. Vänligen kontakta oss om du har några frågor om de personuppgiftsansvariga.

Känsliga uppgifter

Vi behandlar särskilda kategorier av information (t.ex. känslig information som avslöjar etniskt ursprung eller genetisk, biometrisk och hälsorelaterad information) endast när du ger oss ditt uttryckliga samtycke, eller när behandlingen är relaterad till vetenskapliga forskningsändamål,

nödvändig för att uppfylla en juridisk eller regulatorisk skyldighet, i samband med upprättandet, utövandet eller försvaret av rättsliga anspråk eller är på annat sätt uttryckligen tillåten enligt lag.

Om vi behöver samla in din personliga information enligt lag eller enligt villkoren i ett avtal vi har med dig och du inte tillhandahåller den begärda informationen, kanske vi inte kan fullgöra det avtal vi har, eller försöker ingå, med dig.

Dataöverföringar

BeiGene är ett multinationellt företag med kontor i USA, Kina, Schweiz, Australien och på andra håll. Därmed kan BeiGene överföra eller tillhandahålla åtkomst till personuppgifter till dotterbolag, tjänsteleverantörer eller samarbetspartner i dessa länder och andra som inte tillhandahåller samma skyddsnivå som ditt eget land. När vi gör det, i avsaknad av ett adekvat beslut rörande mottagarlandet, förlitar vi oss på skyddsåtgärder såsom godkända modellkontrakt (till exempel EU:s standardavtalsklausuler eller Storbritanniens internationella dataöverförings-avtal), efter att ha genomfört en bedömning av skyddsnivån för dina rättigheter i det området i det tredje landet där mottagaren av dina personuppgifter är etablerad. För mer information om BeiGenes användning av modellkontrakten ska du kontakta oss.

Dina rättigheter

Rättigheter du kan ha enligt GDPR med avseende på de personuppgifter vi samlar in och underhåller om dig beskrivs i avsnittet DINA VAL OCH RÄTTIGHETER. Enligt GDPR kan utövandet av dessa rättigheter begränsas eller försenas beroende på den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna, till exempel:

 

Kakor, pixeltaggar, och andra spårare (hädanefter kallade “Kakor“) är små filer som gör det möjligt att lagra eller hämta information om din webbläsare eller enhet (dator, platta, mobil mm.) när du besöker våra onlinetjänster. Kakor används i stor utsträckning av webbplatser, 14

mobilapplikationer, programvara eller e-postmeddelanden. När du besöker våra webbplatser för första gången, eller om du har tagit bort kakor eller kakor elimineras eller ändras, så ombeds du att ange vilka kakor du samtycker till.

Kakorna känner inte igen dig personligen, men känner igen vilken enhet du använder. Kakor ger helt enkelt information om dina webbläsaraktiviteter för att kunna känna igen enheten senare för att förbättra webbläsarupplevelsen, spara dina inställningar eller till och med anpassa de tjänster som erbjuds dig på webbplatserna. För mer information om våra kakor, inklusive hur du kan se vilka kakor som har ställts in ska du besöka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

Vi kan använda följande typer av kakor på våra webbplatser:

 • Nödvändiga kakor som möjliggör att webbplatserna fungerar korrekt (säkerhet, surfning, visning av webbsidorna …). Du kan avaktivera dessa genom att ändra webbläsar-inställningarna på det sätt som beskrivs nedan. Om du gör det kommer du fortfarande att kunna navigera på webbplatserna, men vissa av webbplatsernas funktioner kommer att påverkas.
 • Analyskakor, som används för att samla in information om hur besökare använder våra webbplatser för att förbättra webbplatserna genom att samla in information om hur du interagerar med webbplatserna.
  • Kakorna samlar in information på ett sätt som inte direkt identifierar någon, utan istället samlar de in information på ett aggregerat eller generaliserat statistisk sätt, inklusive information om antalet besökare på webbplatsen och bloggen, varifrån besökare har kommit till webbplatsen och vilka sidor de besökte.
  • En av de analyskakor vi använder är Google Analytics. Googles översikt om dataskyddsrutiner och säkerhet hittar du på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. För att välja bort spårning av Google Analytics på alla våra webbplatser kan du besöka http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Sociala mediekakor, som gör att du kan interagera med sociala insticksprogram på webbplatserna och dela innehåll på sociala nätverk.
 • Annonskakor, som gör det möjligt att placera ut annonser, mäta deras effektivitet och anpassa deras innehåll till webbläsaren och din profil.

De flesta webbläsare möjliggör viss kontroll av de flesta kakor genom webbläsarinställningarna. Till exempel kan du använda vissa enkla procedurer i de flesta webbläsare för att ta bort befintliga kakor. Om du vill ställa in din dator eller mobila webbläsare för att avvisa alla kakor som standard, besök din webbläsarsida för instruktioner. Om du avvisar alla kakor kan du fortfarande använda våra webbplatser; detta kan dock påverka funktionen hos vissa delar av våra webbplatser.

Dessutom identifieras och loggas din Internet Protocol (IP)-adress (ett identifieringsnummer som automatiskt tilldelas din dator av din Internetleverantör) automatiskt i våra serverloggfiler när du besöker webbplatsen, tillsammans med tiden/tiderna för dina besök och sidan/sidorna som du besökte. Vi använder IP-adresserna för alla besökare på webbplatsen för att beräkna webbplatsens användningsnivåer, för att hjälpa till att diagnostisera problem med webbplatsens servrar och för att administrera webbplatserna. Vi kan också använda IP-adresser för att kommunicera med eller spärra åtkomst för besökare som inte uppfyller våra Användarvillkor.

Vi spårar inte våra webbplatsanvändare över tid eller över tredje parts webbplatser för att tillhandahålla riktad reklam. För närvarande svarar vi inte på ”Spåra inte”-signaler från din webbläsare på grund av avsaknaden av en etablerad industristandard. För mer information om ”Spåra inte”-signaler ska du besöka https://allaboutdnt.com/.

Du kan kontakta oss när som helst om du har några frågor eller kommentarer om denna Dataskyddspolicy eller våra rutiner. Skicka ett e-postmeddelande till privacy@beigene.com.

Vi kommer att sträva efter att svara på din förfrågan så snart som rimligen är möjligt i enlighet med gällande lagar.

För att skydda din integritet och säkerhet vidtar vi rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi beviljar åtkomst eller gör korrigeringar. Observera att trots eventuell begäran om borttagning av eller ändring av din information kan det finnas kvarstående information som kommer att finnas kvar i våra databaser och andra register.

Vi strävar efter att tillgodose alla individer oavsett funktionsnedsättning. Om du behöver få informationen i detta dokument i ett annat format, vänligen kontakta oss på privacy@beigene.com.

Vi strävar efter att regelbundet uppdatera denna Dataskyddspolicy för att återspegla vår praxis. Därför rekommenderar vi att du regelbundet granskar denna Dataskyddspolicy. I händelse av väsentliga ändringar kan vi vidta åtgärder för att meddela dig innan de träder i kraft.

Rapportering av biverkningar och produktklagomål

Ikraftträdandedatum för senaste uppdateringen: 29 april 2022

Klicka här för att ladda ned eller skriva ut en kopia av denna Dataskyddspolicy.

BeiGene har åtagit sig att respektera och skydda integriteten för dina personuppgifter. Vi samlar normalt inte in personuppgifter om enskilda patienter som ordineras våra produkter. För att uppfylla våra juridiska rapporteringsskyldigheter och för att övervaka säkerheten och kvaliteten på våra produkter, samlas dock individers personuppgifter in vid ett produktklagomål eller en biverkningsrapport.

Registeransvarig för dina personuppgifter (dvs de enheter som fastställer hur dina personuppgifter används) i denna Dataskyddspolicy är:

 • BeiGene, Ltd., i syfte att hantera global säkerhets- och produktkvalitetsövervakning och rapportering
 • BeiGene-enheten eller affärspartnern som stödjer ditt land eller din region
 • andra BeiGene-enheter eller affärspartner som måste lämna in dessa rapporter till tillsynsmyndigheterna i andra länder eller regioner.

Denna Dataskyddspolicy riktar sig till alla individer som tillhandahåller personuppgifter till, eller vars personuppgifter tillhandahålls till, BeiGene, Ltd. och/eller dess dotterbolag (”BeiGene”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) vid ett produktklagomål eller rapportering av biverkningar*.

*– Om du deltar i en BeiGene-sponsrad klinisk prövning eller annan forskning och har frågor om hur dina personuppgifter hanteras eller dina rättigheter i förhållande till prövningen, vänligen se kopian av patientinformationsbladet och formuläret för informerat samtycke som du fick.

För mer information om BeiGenes personuppgiftsbehandling för andra syften, se vår Dataskyddspolicy.

Vi behandlar de personuppgifter som tillhandahålls eller samlas in av oss som är relevanta för din biverkningsrapport eller produktklagomålet, vilket kan inkludera:

 

Om du är hälso- och sjukvårdspersonal eller annan yrkesutövare som rapporterar en biverkning eller ett produktklagomål, kan vi också samla in information om dina yrkeskvalifikationer.

Potentiella mottagare beskrivs ytterligare i avsnittet >DELNING AV PERSONUPPGIFTER i denna policy.

Våra webbsidor samlar även automatiskt in följande information med hjälp av kakor och andra teknologier för datainsamling:

Tillhandahållande av vissa typer av personuppgifter kan vara nödvändigt eller valfritt.Om du vägrar att tillhandahålla den obligatoriska informationen kanske BeiGene inte kan behandla din biverkningsrapport eller ditt klagomål.

I vissa fall samlar vi in dina personuppgifter direkt från dig, till exempel när du kontaktar oss eller ett av våra kundtjänstcenter för att rapportera ett produktklagomål eller biverkningar som du eller någon du känner kan ha varit med om i samband med våra läkemedel eller behandlingar.

Ibland kan vi också inhämta personuppgifter om dig från din läkare eller andra som samlar in information för oss eller som delar information med oss för att rapportera ett produktklagomål eller en biverkning. Dessutom kan information samlas in av våra affärspartner och leverantörer, som kommer att dela informationen med oss, och de kan samlas in från publikationer, presentationer eller möten, såväl som från inlägg på webbplatser och andra sociala medier om potentiella produktklagomål eller biverkningar.

Om du använder våra webbplatser kan vi dessutom samla in information från din dator eller annan enhet genom vår användning av kakor och annan datainsamlingsteknik. För mer information om kakor och annan datainsamlingsteknik ber vi dig läsa avsnittet nedan om vår Kakpolicy, eller andra kakpolicyer som gäller för webbplatsen du besöker.

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas i syfte att hantera, övervaka, ta hänsyn till och – vid behov – rapportera biverkningar eller produktklagomål.

Sådan databehandling krävs för att vi ska kunna följa våra juridiska, avtalsenliga och regulatoriska skyldigheter att övervaka och/eller rapportera biverkningar och problem med kvaliteten på våra produkter samt vårt berättigade intresse att övervaka och ta hänsyn till alla klagomål angående våra läkemedel eller behandlingar.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter inom BeiGene och med tredje parter som vi har avtalat med eller som på annat sätt tillåts eller krävs enligt tillämplig lag. Vilken typ av information vi delar, våra syften med att dela den och de avtalsmässiga åtgärder vi genomför beror på den tredje partens roll. Vi säljer dock inte de personuppgifter som vi samlar in.

Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt i de syften som anges i denna Dataskyddspolicy, såvida det inte krävs enligt våra juridiska skyldigheter att behålla dem längre.

I synnerhet:

 • I fallet med en biverkningsrapport kommer vi att behålla personuppgifterna relaterade till din rapport under en period på minst 25 år.
 • Om det uppstår ett klagomål gällande en av våra produkter eller behandlingar kommer vi att behålla personuppgifterna relaterade till din rapport under en period på minst 25 år.

Utöver detta kan BeiGene behålla dina personuppgifter längre under:

 • preskriptionstiden, om så behövs , i syfte att använda dem som bevis;
 • de tillämpliga lagliga lagringsperioderna, särskilt när det gäller regulatoriska frågor, eller någon annan obligatorisk lagringsperiod (som t.ex. juridiskt innehav eller utredning).

BeiGene är verksamt i många länder runt om i världen och dina personuppgifter kan vara tillgängliga för eller delas med våra dotterbolag, tjänsteleverantörer, partner, samarbetspartner och tillsynsmyndigheter i olika länder för de syften som anges i denna Dataskyddspolicy. Lagarna i vissa länder ger kanske inte samma skyddsnivå som lagarna i ditt land eller din region. När så är fallet och i enlighet med gällande lagar, vidtar vi åtgärder för att skydda din överförda information, såsom att ingå avtal med mottagare av din information eller implementera ytterligare dataskydd.

Även om vi har etablerat rimliga fysiska, elektroniska och administrativa rutiner för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och avslöjande, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet. Du bör vara särskilt noggrann med att bestämma vilken information du överför, laddar upp, skickar eller på annat sätt överför till oss.

Behandlingen av dina personuppgifter baseras på våra juridiska skyldigheter och berättigade intressen i relation till säkerheten och kvaliteten för våra produkter. Dessa skyldigheter är oberoende av reporterns eller patientens ålder.

Vi tar våra skyldigheter på allvar vad gäller lagar angående insamling av information från eller om barn. Vi har inte för avsikt att rikta våra webbplatser till individer under 16 år (”barn”) och vi samlar inte medvetet in personuppgifter direkt från barn via våra webbplatser. Vi ber att barn inte använder våra webbplatser eller tillhandahåller någon information till oss via våra webbplatser eller på annat sätt, såvida vi inte först har fått en förälders eller vårdnadshavares samtycke, i förekommande fall.

Enligt vissa lagar såsom den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA), California Privacy Rights Act of 2020 (CPRA) eller Kinas Cybersecurity Law (inklusive dess genomförandebestämmelser och nationella standarder), kan du ha följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter:

 • Rätt till åtkomst. Du kan ha rätt att be oss tillhandahålla tydlig, transparent och begriplig information om hur vi behandlar dina personuppgifter, samt be oss om kopior av dina personuppgifter. Det finns vissa undantag, vilket innebär att du kanske inte alltid får all information vi behandlar.
 • Rätt till rättelse. Du kan ha rätt att be oss rätta information som du anser är föråldrad eller felaktig och rätt att be oss att komplettera information som du anser är ofullständig.
 • Rätt att begära borttagning av personuppgifter. Du kan ha rätt att be oss ta bort dina personuppgifter under vissa omständigheter.
 • Rätt till att begära begränsad behandling. Du kan ha rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter, under en begränsad tidsperiod, under vissa omständigheter.
 • Rätt att invända mot behandling. Du kan ha rätt att invända mot behandling, och i sådana fall kommer BeiGene inte längre att behandla dina personuppgifter såvida inte BeiGene har övertygande legitima grunder för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, såsom efterlevnad av en rättslig skyldighet eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Rätt till dataportabilitet. Du kan ha rätt att begära att vi överför informationen du gett oss från en organisation till en annan eller överför den till dig.

Beroende på ditt hemland och det land där BeiGene-enheten som behandlar dina personuppgifter är etablerad, kan du ha ytterligare lokala rättigheter med avseende på vår behandling av dina personuppgifter. Observera att en del av de personuppgifter som vi samlar in, använder och avslöjar kan vara undantagna från de rättigheter som beskrivs ovan.

Du kan skicka in din begäran genom att skicka oss ett e-postmeddelande på privacy@beigene.com.

Vi kommer att svara på dina förfrågningar inom den tidsperiod som föreskrivs av tillämpliga lagar. Under vissa omständigheter kan BeiGene be dig om specifik information för att bekräfta din identitet och säkerställa att det är du som begär utövandet av dina rättigheter. Detta är en säkerhetsåtgärd för att skydda personuppgifter. Vi kommer att meddela dig när din förfrågan är klar, om vi avslår din begäran om att utöva dina rättigheter (eftersom till exempel ett undantag gäller) eller om det finns en avgift för att behandla din begäran.

Du kan utse en auktoriserad agent för att utöva dina rättigheter å dina vägnar. I sådana fall måste vi också verifiera din agents identitet och skaffa bevis på din auktorisering. Vi kan behöva avslå en begäran från en agent vars identitet eller auktorisation vi inte kan verifiera.

Om du anser att BeiGene har behandlat information på ett sätt som är olagligt eller bryter mot dina rättigheter, eller har brutit mot gällande lagar, har du rätt att klaga direkt till din lokala dataskyddsmyndighet. Utan att begränsa några rättigheter att klaga direkt till en myndighet har vi åtagit oss att skydda personuppgifter, och klagomål kan göras direkt till oss.

Vi kommer inte att diskriminera dig för att du utövar någon registrerad rättighet som du har enligt tillämplig lag.

Vi är skyldiga att följa EU:s och Storbritanniens allmänna dataskyddsförordningar (”GDPR”), Schweiz federala lag om dataskydd (FADP) och liknande tillämpliga lokala lagar med avseende på vissa personuppgifter som vi samlar in. Registeransvariga för dina personuppgifter är de BeiGene-enheter som anges när vi samlar in dina personuppgifter. Vänligen kontakta oss om du har några frågor om de personuppgiftsansvariga.

Känsliga uppgifter

Vi behandlar särskilda kategorier av information (t.ex. känslig information som avslöjar etniskt ursprung eller genetisk, biometrisk och hälsorelaterad information) endast när du ger oss ditt uttryckliga samtycke, eller när behandlingen är relaterad till vetenskapliga forskningsändamål, nödvändig för att uppfylla en juridisk eller regulatorisk skyldighet, i samband med upprättandet, utövandet eller försvaret av rättsliga anspråk eller är på annat sätt uttryckligen tillåten enligt lag.

Dataöverföringar

BeiGene är ett multinationellt företag med kontor i USA, Kina, Schweiz, Australien och på andra håll. Därmed kan BeiGene överföra eller tillhandahålla åtkomst till personuppgifter till dotterbolag, tjänsteleverantörer eller samarbetspartner i dessa länder och andra som inte tillhandahåller samma skyddsnivå som ditt eget land. När vi gör det, i avsaknad av ett adekvat beslut rörande mottagarlandet, förlitar vi oss på skyddsåtgärder såsom godkända modellkontrakt (till exempel EU:s standardavtalsklausuler eller Storbritanniens internationella dataöverförings-avtal), efter att ha genomfört en bedömning av skyddsnivån för dina rättigheter i det området i det tredje landet där mottagaren av dina personuppgifter är etablerad. För mer information om BeiGenes användning av modellkontrakten ska du kontakta oss.

Dina rättigheter

Rättigheter du kan ha enligt GDPR med avseende på de personuppgifter vi samlar in och underhåller om dig beskrivs i avsnittet DINA VAL OCH RÄTTIGHETER. Enligt GDPR kan utövandet av dessa rättigheter begränsas eller försenas beroende på den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna, till exempel:

Kakor, pixeltaggar och andra spårare (hädanefter kallade ”Kakor”) är små filer som gör det möjligt att lagra eller hämta information om din webbläsare eller enhet (dator, platta, mobil mm.) när du besöker våra onlinetjänster. Kakor används i stor utsträckning av webbplatser, mobilapplikationer, programvara eller e-postmeddelanden. När du besöker våra webbplatser för första gången, eller om du har tagit bort kakor eller kakor elimineras eller ändras, så ombeds du att ange vilka kakor du samtycker till.

Kakorna känner inte igen dig personligen, men känner igen vilken enhet du använder. Kakor ger helt enkelt information om dina webbläsaraktiviteter för att kunna känna igen enheten senare för att förbättra webbläsarupplevelsen, spara dina inställningar eller till och med anpassa de tjänster som erbjuds dig på webbplatserna. För mer information om våra kakor, inklusive hur du kan se vilka kakor som har ställts in ska du besöka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

Vi kan använda följande typer av kakor på våra webbplatser:

 • Nödvändiga kakor som möjliggör att webbplatserna fungerar korrekt (säkerhet, surfning, visning av webbsidorna …). Du kan avaktivera dessa genom att ändra webbläsar-inställningarna på det sätt som beskrivs nedan. Om du gör det kommer du fortfarande att kunna navigera på webbplatserna, men vissa av webbplatsernas funktioner kommer att påverkas.
 • Analyskakor, som används för att samla in information om hur besökare använder våra webbplatser för att förbättra webbplatserna genom att samla in information om hur du interagerar med webbplatserna.
  • Kakorna samlar in information på ett sätt som inte direkt identifierar någon, utan istället samlar de in information på ett aggregerat eller generaliserat statistisk sätt, inklusive information om antalet besökare på webbplatsen och bloggen, varifrån besökare har kommit till webbplatsen och vilka sidor de besökte.
  • En av de analyskakor vi använder är Google Analytics. Googles översikt om dataskyddsrutiner och säkerhet hittar du på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. För att välja bort spårning av Google Analytics på alla våra webbplatser kan du besöka http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Sociala mediekakor, som gör att du kan interagera med sociala insticksprogram på webbplatserna och dela innehåll på sociala nätverk.
 • Annonskakor, som gör det möjligt att placera ut annonser, mäta deras effektivitet och anpassa deras innehåll till webbläsaren och din profil.

De flesta webbläsare möjliggör viss kontroll av de flesta kakor genom webbläsarinställningarna. Till exempel kan du använda vissa enkla procedurer i de flesta webbläsare för att ta bort befintliga kakor. Om du vill ställa in din dator eller mobila webbläsare för att avvisa alla kakor som standard, besök din webbläsarsida för instruktioner. Om du avvisar alla kakor kan du fortfarande använda våra webbplatser; detta kan dock påverka funktionen hos vissa delar av våra webbplatser.

Dessutom identifieras och loggas din Internet Protocol (IP)-adress (ett identifieringsnummer som automatiskt tilldelas din dator av din Internetleverantör) automatiskt i våra serverloggfiler när du besöker webbplatsen, tillsammans med tiden/tiderna för dina besök och sidan/sidorna som du besökte. Vi använder IP-adresserna för alla besökare på webbplatsen för att beräkna webbplatsens användningsnivåer, för att hjälpa till att diagnostisera problem med webbplatsens servrar och för att administrera webbplatserna. Vi kan också använda IP-adresser för att kommunicera med eller spärra åtkomst för besökare som inte uppfyller våra Användarvillkor.

Vi spårar inte våra webbplatsanvändare över tid eller över tredje parts webbplatser för att tillhandahålla riktad reklam. För närvarande svarar vi inte på ”Spåra inte”-signaler från din webbläsare på grund av avsaknaden av en etablerad industristandard. För mer information om ”Spåra inte”-signaler ska du besöka https://allaboutdnt.com/.

Du kan kontakta oss när som helst om du har några frågor eller kommentarer om denna Dataskyddspolicy eller våra rutiner. Skicka ett e-postmeddelande till privacy@beigene.com.

Vi kommer att sträva efter att svara på din förfrågan så snart som rimligen är möjligt i enlighet med gällande lagar.

För att skydda din integritet och säkerhet vidtar vi rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi beviljar åtkomst eller gör korrigeringar. Observera att trots eventuell begäran om borttagning av eller ändring av din information kan det finnas kvarstående information som kommer att finnas kvar i våra databaser och andra register.

Vi strävar efter att tillgodose alla individer oavsett funktionsnedsättning. Om du behöver få informationen i detta dokument i ett annat format, vänligen kontakta oss på privacy@beigene.com.

Vi strävar efter att regelbundet uppdatera denna Dataskyddspolicy för att återspegla vår praxis. Därför rekommenderar vi att du regelbundet granskar denna Dataskyddspolicy. I händelse av väsentliga ändringar kan vi vidta åtgärder för att meddela dig innan de träder i kraft.

Ikraftträdandedatum för senaste uppdateringen: 19 april 2022

Klicka här för att ladda ned eller skriva ut en kopia av denna Dataskyddspolicy.

BeiGene har åtagit sig att respektera och skydda integriteten för dina personuppgifter.

Registeransvariga för dina personuppgifter (dvs de enheter som fastställer hur dina person-uppgifter används) i denna Dataskyddspolicy är BeiGene, Ltd., såvida inte:

 • en annan enhet identifierades i andra Dataskyddspolicyer eller informations-meddelanden
 • du interagerar med eller tillhandahåller tjänster till en annan BeiGene-enhet.

I dessa fall kommer den andra enheten som identifierades eller du interagerar med eller tillhandahåller tjänster att vara den registeransvarige.

Denna Dataskyddspolicy riktar sig till sjukvårdspersonal och annan medicinsk personal såsom farmaceuter, statistiker, personal och andra representanter för medicinska kontor, sjukhus och akademiska och medicinska center som vi interagerar med (sammantaget, ”Medicinsk personal”), som tillhandahåller BeiGene, Ltd. och/eller dess dotterbolag (”BeiGene”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) med personuppgifter och/eller vars personuppgifter vi mottar.

Denna Dataskyddspolicy beskriver hur BeiGene använder de personuppgifter vi samlar in om dig och hur du utövar dina rättigheter.

När du läser denna Dataskyddspolicy ska du tänka på följande viktiga information om hur denna Dataskyddspolicy tillämpas:

 1. Denna Dataskyddspolicy innehåller specifika avsnitt som kanske inte är tillämpliga för dig på grund av var du befinner dig eller vilken typ av personuppgifter vi har om dig.
 2. Denna Dataskyddspolicy kan kompletteras eller ersättas av andra dataskyddspolicyer eller informationsmeddelanden som berättar hur din personliga information används och avslöjas i vissa andra sammanhang. I den mån dessa policyer eller meddelanden tillhandahålls, publiceras och/eller hänvisas till, kommer den andra dataskyddspolicyn eller meddelandet, och inte detta, att gälla för behandlingen av dina personuppgifter.
 3. Våra webbplatser, webbportaler, mobilapplikationer eller andra digitala tjänster (gemensamt våra ”webbplatser”) kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser som vi inte driver, kontrollerar eller stöder. När du lämnar våra webbplatser är vi inte ansvariga för skyddet och integriteten för den information du tillhandahåller. Vi föreslår att du läser dataskyddspolicyer för dessa tredjepartswebbplatser och om det behövs kontaktar du dessa webbplatser direkt för information om deras dataskyddsrutiner.

BeiGene kan under de senaste tolv (12) månaderna ha samlat in följande kategorier av personuppgifter om dig när:

 • Du interagerar med BeiGene-personal eller representanter
 • Du deltar i, eller begär att bli övervägd för, BeiGene-relaterade aktiviteter, såsom kliniska prövningar, program för compassionate use, rådgivande styrelser eller konsulttjänster
 • Du registrerade dig för ett BeiGene-sponsrat evenemang
 • Du kontaktade oss gällande medicinsk information, biverkningar, säkerhet, kvalitet eller andra frågor
 • Våra tjänsteleverantörer eller samarbetspartner delar information om dig med oss i enlighet med tillämpliga lagar.

Potentiella mottagare beskrivs ytterligare i avsnittet DELNING AV PERSONUPPGIFTER i denna policy.

Viss information (som, om tillämpligt, betalningsrelaterad information, statligt utfärdad ID-handling, geolokaliseringsinformation, hälsa, biometrisk och genetisk information) kan anses vara känsliga personuppgifter under tillämpliga lagar. Vi kommer att:

 • vidta lämpliga åtgärder för att skydda och behandla dina känsliga personuppgifter
 • lämna meddelanden och/eller erhålla ditt uttryckliga samtycke för att behandla dina känsliga personuppgifter i de fall detta krävs enligt tillämplig lag.

Våra webbsidor samlar även automatiskt in följande information med hjälp av kakor och andra teknologier för datainsamling:

Tillhandahållande av vissa typer av personuppgifter kan vara nödvändigt eller valfritt. Obligatorisk information kommer att markeras som sådan i det ögonblick då dina personuppgifter samlas in Om du vägrar att tillhandahålla den obligatoriska informationen kanske BeiGene inte kan behandla din begäran.

I de flesta fall samlar vi in dina personuppgifter direkt från dig, till exempel när du kontaktar oss per telefon eller personligen, fyller i ett formulär eller svarar på en enkät, tillhandahåller tjänster, registrerar dig för att skapa ett konto eller begär att få marknadsföringsmaterial och information.

Ibland kan vi också erhålla personuppgifter om dig från alternativa källor inklusive, men inte begränsat till: våra forskningspartner och samarbetspartner, specialapotek, sjukförsäkringsbolag eller offentligt tillgängliga källor (såsom webbplatser, sociala medier och andra digitala plattformar, publikationsdatabaser, tidskrifter, sällskap, redaktionswebbplatser, nationella register, yrkeskataloger och tredje parts sjukvårdspersonaldatabaser), eller tredje-partsleverantörer och tjänsteleverantörer som agerar å våra vägnar, främst för att kontakta dig på grund av din professionella expertis eller för att bättre förstå behandlingsmetoder inom ditt specialområde.

Om du använder våra webbplatser kan vi dessutom samla in information från din dator eller annan enhet genom vår användning av kakor och annan datainsamlingsteknik. För mer information om kakor och annan datainsamlingsteknik ber vi dig läsa avsnittet nedan om vår Kakpolicy som gäller för webbplatsen du besöker.

Hur vi behandlar dina personuppgifter beror på i vilket syfte vi samlade in dem. Beroende på din relation och/eller interaktion med BeiGene, såväl som tillämpliga lagar och våra egna rutiner och krav, kan BeiGene behandla dina personuppgifter av följande skäl:

Vi tar inte beslut som enbart baseras på automatiserad behandling av din information, inklusive profilering, såvida vi inte informerar dig enligt gällande lagar.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter inom BeiGene och med tredje parter som vi har avtalat med eller som på annat sätt tillåts enligt tillämplig lag. Vilken typ av information vi delar, våra syften med att dela den och de avtalsmässiga åtgärder vi genomför beror på den tredje partens roll. Vi säljer dock inte de personuppgifter som vi samlar in.

Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy, såvida det inte krävs enligt våra juridiska skyldigheter att behålla dem längre. För att bestämma lämplig lagringsperiod för uppgifter tar vi hänsyn till informationens mängd, art och känslighet, den potentiella risken för skada vid otillåten användning eller avslöjande av uppgifterna, de syften för vilka vi behandlar uppgifterna, om vi kan uppnå dessa syften på andra sätt och alla tillämpliga globala lagar, regleringar och efterlevnadskrav.

I synnerhet kommer alla uppgifter som samlas in för prenumeration på en e-postavisering eller ett nyhetsbrev att sparas tills du avslutar prenumerationen och uppgifter som du tillhandahåller via dina begäranden kommer att lagras åtminstone tills de har behandlats fullständigt. Vi kommer att spara uppgifter om din begäran om avregistrering, om du begär detta, så länge det är nödvändigt för att uppfylla detta.

Utöver detta kan BeiGene behålla dina personuppgifter under:

 • preskriptionstiden, om så behövs , i syfte att använda dem som bevis;
 • de tillämpliga lagliga lagringsperioderna, särskilt när det gäller kommersiella, efterlevnadsrelaterade och regulatoriska frågor, eller någon annan obligatorisk lagringsperiod (som t.ex. juridiskt innehav eller utredning).

BeiGene är verksamt i många länder runt om i världen och dina personuppgifter kan vara tillgängliga för eller delas med våra dotterbolag, tjänsteleverantörer, partner, samarbetspartner och tillsynsmyndigheter i olika länder för de syften som anges i denna Dataskyddspolicy. Lagarna

i vissa länder ger kanske inte samma skyddsnivå som lagarna i ditt land eller din region. När så är fallet och i enlighet med gällande lagar, vidtar vi åtgärder för att skydda din överförda information, såsom att ingå avtal med mottagare av din information eller implementera ytterligare dataskydd.

Även om vi har etablerat rimliga fysiska, elektroniska och administrativa rutiner för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och avslöjande, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet. Du bör vara särskilt noggrann med att bestämma vilken information du överför, laddar upp, skickar eller på annat sätt överför till oss.

Du kan välja att inte lämna dina personuppgifter till oss; men om du gör det kanske du inte kan fortsätta din relation eller interaktion med oss eller använda vissa tjänster, t.ex. patientstöd.

Du kan när som helst välja bort vår marknadskommunikation genom att använda funktionen för att avsluta prenumerationen i alla marknadsföringsmeddelanden du har fått. Om du avbryter prenumerationen på marknadsföring kan vi fortfarande skicka e-postmeddelanden till dig som är relations- eller transaktionsbaserad.

Enligt vissa lagar såsom den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA), California Privacy Rights Act of 2020 (CPRA) eller Kinas Cybersecurity Law (inklusive dess genomförandebestämmelser och nationella standarder), kan du ha följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter:

 • Rätt till åtkomst. Du kan ha rätt att be oss tillhandahålla tydlig, transparent och begriplig information om hur vi behandlar dina personuppgifter, samt be oss om kopior av dina personuppgifter. Det finns vissa undantag, vilket innebär att du kanske inte alltid får all information vi behandlar.
 • Rätt till rättelse. Du kan ha rätt att be oss rätta information som du anser är föråldrad eller felaktig och rätt att be oss att komplettera information som du anser är ofullständig.
 • Rätt att begära borttagning av personuppgifter. Du kan ha rätt att be oss ta bort dina personuppgifter under vissa omständigheter.
 • Rätt till att begära begränsad behandling. Du kan ha rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter, under en begränsad tidsperiod, under vissa omständigheter.
 • Rätt att invända mot behandling. Du kan ha rätt att invända mot behandling, och i sådana fall kommer BeiGene inte längre att behandla dina personuppgifter såvida inte BeiGene har övertygande legitima grunder för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, såsom efterlevnad av en rättslig skyldighet eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Rätt till dataportabilitet. Du kan ha rätt att begära att vi överför informationen du gett oss från en organisation till en annan eller överför den till dig.
 • Rätten att återkalla ditt samtycke. Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke, utan att detta återkallande påverkar lagligheten hos den behandling som tidigare utförts.
 • Rätten att stänga ditt konto. Om du får våra tjänster via onlinekonton har du rätt att stänga dina konton. Vi kommer sedan att radera eller anonymisera dina personuppgifter kopplade till dina konton, om inte annat tillåts enligt gällande lagar.

Beroende på ditt hemland och det land där BeiGene-enheten som behandlar dina personuppgifter är etablerad, kan du ha ytterligare lokala rättigheter med avseende på vår behandling av dina personuppgifter. Observera att en del av de personuppgifter som vi samlar in, använder och avslöjar kan vara undantagna från de rättigheter som beskrivs ovan.

Du kan skicka in din begäran genom att skicka oss ett e-postmeddelande på privacy@beigene.com.

Vi kommer att svara på dina förfrågningar inom den tidsperiod som föreskrivs av tillämpliga lagar. Under vissa omständigheter kan BeiGene be dig om specifik information för att bekräfta din identitet och säkerställa att det är du som begär utövandet av dina rättigheter. Detta är en säkerhetsåtgärd för att skydda personuppgifter. Vi kommer att meddela dig när din förfrågan är klar, om vi avslår din begäran om att utöva dina rättigheter (eftersom till exempel ett undantag gäller) eller om det finns en avgift för att behandla din begäran.

Du kan utse en auktoriserad agent för att utöva dina rättigheter å dina vägnar. I sådana fall måste vi också verifiera din agents identitet och skaffa bevis på din auktorisering. Vi kan behöva avslå en begäran från en agent vars identitet eller auktorisation vi inte kan verifiera.

Om du anser att BeiGene har behandlat information på ett sätt som är olagligt eller bryter mot dina rättigheter, eller har brutit mot gällande lagar, kan du ha rätt att klaga direkt till din lokala dataskyddsmyndighet. Utan att begränsa några rättigheter att klaga direkt till en myndighet har vi åtagit oss att skydda personuppgifter, och klagomål kan göras direkt till oss.

Vi kommer inte att diskriminera dig för att du utövar någon registrerad rättighet som du har enligt tillämplig lag.

Vi är skyldiga att följa EU:s och Storbritanniens allmänna dataskyddsförordningar (”GDPR”), Schweiz federala lag om dataskydd (FADP) och liknande tillämpliga lokala lagar med avseende på vissa personuppgifter som vi samlar in. Registeransvariga för dina personuppgifter är de BeiGene-enheter som anges när vi samlar in dina personuppgifter. Vänligen kontakta oss om du har några frågor om de personuppgiftsansvariga.

Känsliga uppgifter

Vi behandlar särskilda kategorier av information (t.ex. känslig information som avslöjar etniskt ursprung eller genetisk, biometrisk och hälsorelaterad information) endast när du ger oss ditt uttryckliga samtycke, eller när behandlingen är relaterad till vetenskapliga forskningsändamål, nödvändig för att uppfylla en juridisk eller regulatorisk skyldighet, i samband med upprättandet, utövandet eller försvaret av rättsliga anspråk eller är på annat sätt uttryckligen tillåten enligt lag.

Om vi behöver samla in din personliga information enligt lag eller enligt villkoren i ett avtal vi har med dig och du inte tillhandahåller den begärda informationen, kanske vi inte kan fullgöra det avtal vi har, eller försöker ingå, med dig.

Dataöverföringar

BeiGene är ett multinationellt företag med kontor i USA, Kina, Schweiz, Australien och på andra håll. Därmed kan BeiGene överföra eller tillhandahålla åtkomst till personuppgifter till dotterbolag, tjänsteleverantörer eller samarbetspartner i dessa länder och andra som inte tillhandahåller samma skyddsnivå som ditt eget land. När vi gör det, i avsaknad av ett adekvat beslut rörande mottagarlandet, förlitar vi oss på skyddsåtgärder såsom godkända modellkontrakt (till exempel EU:s standardavtalsklausuler eller Storbritanniens internationella data-överföringsavtal), efter att ha genomfört en bedömning av skyddsnivån för dina rättigheter i det området i det tredje landet där mottagaren av dina personuppgifter är etablerad. För mer information om BeiGenes användning av modellkontrakten ska du kontakta oss.

Dina rättigheter

Rättigheter du kan ha enligt GDPR med avseende på de personuppgifter vi samlar in och underhåller om dig beskrivs i avsnittet DINA VAL OCH RÄTTIGHETER. Enligt GDPR kan utövandet av dessa rättigheter begränsas eller försenas beroende på den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna, till exempel:

Kakor, pixeltaggar, och andra spårare (hädanefter kallade ”Kakor”) är små filer som gör det möjligt att lagra eller hämta information om din webbläsare eller enhet (dator, platta, mobil mm.) när du besöker våra onlinetjänster. Kakor används i stor utsträckning av webbplatser, mobilapplikationer, programvara eller e-postmeddelanden. När du besöker våra webbplatser för första gången, eller om du har tagit bort kakor eller kakor elimineras eller ändras, så ombeds du att ange vilka kakor du samtycker till.

Kakorna känner inte igen dig personligen, men känner igen vilken enhet du använder. Kakor ger helt enkelt information om dina webbläsaraktiviteter för att kunna känna igen enheten senare för att förbättra webbläsarupplevelsen, spara dina inställningar eller till och med anpassa de tjänster som erbjuds dig på webbplatserna. För mer information om våra kakor, inklusive hur du kan se vilka kakor som har ställts in ska du besöka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

Vi kan använda följande typer av kakor på våra webbplatser:

 • Nödvändiga kakor som möjliggör att webbplatserna fungerar korrekt (säkerhet, surfning, visning av webbsidorna …). Du kan avaktivera dessa genom att ändra webbläsar-inställningarna på det sätt som beskrivs nedan. Om du gör det kommer du fortfarande att kunna navigera på webbplatserna, men vissa av webbplatsernas funktioner kommer att påverkas.
 • Analyskakor, som används för att samla in information om hur besökare använder våra webbplatser för att förbättra webbplatserna genom att samla in information om hur du interagerar med webbplatserna.
  • Kakorna samlar in information på ett sätt som inte direkt identifierar någon, utan istället samlar de in information på ett aggregerat eller generaliserat statistisk sätt, inklusive information om antalet besökare på webbplatsen och bloggen, varifrån besökare har kommit till webbplatsen och vilka sidor de besökte.
  • En av de analyskakor vi använder är Google Analytics. Googles översikt om dataskyddsrutiner och säkerhet hittar du på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. För att välja bort spårning av Google Analytics på alla våra webbplatser kan du besöka http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Sociala mediekakor, som gör att du kan interagera med sociala insticksprogram på webbplatserna och dela innehåll på sociala nätverk.
 • Annonskakor, som gör det möjligt att placera ut annonser, mäta deras effektivitet och anpassa deras innehåll till webbläsaren och din profil.

De flesta webbläsare möjliggör viss kontroll av de flesta kakor genom webbläsarinställningarna. Till exempel kan du använda vissa enkla procedurer i de flesta webbläsare för att ta bort befintliga kakor. Om du vill ställa in din dator eller mobila webbläsare för att avvisa alla kakor som standard, besök din webbläsarsida för instruktioner. Om du avvisar alla kakor kan du fortfarande använda våra webbplatser; detta kan dock påverka funktionen hos vissa delar av våra webbplatser.

Dessutom identifieras och loggas din Internet Protocol (IP)-adress (ett identifieringsnummer som automatiskt tilldelas din dator av din Internetleverantör) automatiskt i våra serverloggfiler när du besöker webbplatsen, tillsammans med tiden/tiderna för dina besök och sidan/sidorna som du besökte. Vi använder IP-adresserna för alla besökare på webbplatsen för att beräkna webbplatsens användningsnivåer, för att hjälpa till att diagnostisera problem med webbplatsens servrar och för att administrera webbplatserna. Vi kan också använda IP-adresser för att kommunicera med eller spärra åtkomst för besökare som inte uppfyller våra Användarvillkor.

Vi spårar inte våra webbplatsanvändare över tid eller över tredje parts webbplatser för att tillhandahålla riktad reklam. För närvarande svarar vi inte på ”Spåra inte”-signaler från din webbläsare på grund av avsaknaden av en etablerad industristandard. För mer information om ”Spåra inte”-signaler ska du besöka https://allaboutdnt.com/.

Du kan kontakta oss när som helst om du har några frågor eller kommentarer om denna Dataskyddspolicy eller våra rutiner. Skicka ett e-postmeddelande till privacy@beigene.com.

Vi kommer att sträva efter att svara på din förfrågan så snart som rimligen är möjligt i enlighet med gällande lagar.

För att skydda din integritet och säkerhet vidtar vi rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi beviljar åtkomst eller gör korrigeringar. Observera att trots eventuell begäran om borttagning av eller ändring av din information kan det finnas kvarstående information som kommer att finnas kvar i våra databaser och andra register.

Vi strävar efter att tillgodose alla individer oavsett funktionsnedsättning. Om du behöver få informationen i detta dokument i ett annat format, vänligen kontakta oss på privacy@beigene.com.

Vi strävar efter att regelbundet uppdatera denna Dataskyddspolicy för att återspegla vår praxis. Därför rekommenderar vi att du regelbundet granskar denna Dataskyddspolicy. I händelse av väsentliga ändringar kan vi vidta åtgärder för att meddela dig innan de träder i kraft.

Ikraftträdandedatum för senaste uppdateringen: 19 april 2022

Klicka här för att ladda ned eller skriva ut en kopia av denna Dataskyddspolicy.

BeiGene har åtagit sig att respektera och skydda integriteten för dina personuppgifter.

Registeransvarig för dina personuppgifter (dvs de enheter som fastställer hur dina personuppgifter används) i denna Dataskyddspolicy är:

 • BeiGene, Ltd., i syfte att hantera denna globala BeiGene-karriärportal
 • den BeiGene-enhet som du ansöker till, vars namn kommer att ges till dig som en del av arbetsbeskrivningen eller annan information som du får.

Denna Dataskyddspolicy riktar sig till individer som tillhandahåller personuppgifter till BeiGene, Ltd. och/eller dess dotterbolag (”BeiGene”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) för att ansöka om lediga tjänster hos BeiGene (”jobbsökande”).

Denna Dataskyddspolicy beskriver hur BeiGene använder de personuppgifter vi samlar in om dig och hur du utövar dina rättigheter.

När du läser denna Dataskyddspolicy ska du tänka på följande viktiga information om hur denna Dataskyddspolicy tillämpas:

 1. Denna Dataskyddspolicy innehåller specifika avsnitt som kanske inte är tillämpliga för dig på grund av var du befinner dig eller vilken typ av personuppgifter vi har om dig.
 2. Denna Dataskyddspolicy kan kompletteras eller ersättas av andra dataskyddspolicyer eller informationsmeddelanden som berättar hur din personliga information används och avslöjas i vissa andra sammanhang. I den mån dessa policyer eller meddelanden tillhandahålls, publiceras och/eller hänvisas till, kommer den andra dataskyddspolicyn eller meddelandet, och inte detta, att gälla för behandlingen av dina personuppgifter.
 3. Våra webbplatser, webbportaler, mobilapplikationer eller andra digitala tjänster (gemensamt våra ”webbplatser”) kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser som vi inte driver, kontrollerar eller stöder. När du lämnar våra webbplatser är vi inte ansvariga för skyddet och integriteten för den information du tillhandahåller. Vi föreslår att du läser dataskyddspolicyer för dessa tredjepartswebbplatser och om det behövs kontaktar du dessa webbplatser direkt för information om deras dataskyddsrutiner.

BeiGene kan under de senaste tolv (12) månaderna ha samlat in följande kategorier av personuppgifter om dig när:

Potentiella mottagare beskrivs ytterligare i avsnittet DELNING AV PERSONUPPGIFTER i denna policy.

Viss information (som, om tillämpligt, betalningsrelaterad information, statligt utfärdad ID-handling, geolokaliseringsinformation, hälsa, biometrisk och genetisk information) kan anses vara känsliga personuppgifter under tillämpliga lagar. Vi kommer att:

 • vidta lämpliga åtgärder för att skydda och behandla dina känsliga personuppgifter
 • lämna meddelanden och/eller erhålla ditt uttryckliga samtycke för att behandla dina känsliga personuppgifter i de fall detta krävs enligt tillämplig lag.

Våra webbsidor samlar även automatiskt in följande information med hjälp av kakor och andra teknologier för datainsamling:

Tillhandahållande av vissa typer av personuppgifter kan vara nödvändigt eller valfritt. Obligatorisk information kommer att markeras som sådan i det ögonblick då dina personuppgifter samlas in. Om du vägrar att tillhandahålla den obligatoriska informationen kanske BeiGene inte kan behandla din begäran.

I de flesta fall samlar vi in dina personuppgifter direkt från dig, till exempel när du kontaktar oss per telefon eller personligen, fyller i ett formulär eller svarar på en enkät, tillhandahåller tjänster, registrerar dig för att skapa ett konto eller begär att få marknadsföringsmaterial och information.

Ibland kan vi också inhämta personuppgifter om dig från auktoriserade tredjepartskällor som du har instruerat eller auktoriserat att dela information med oss, som tex. din arbetsgivare eller andra referenser eller andra auktoriserade representanter eller anslutna organisationer.

Om du använder våra webbplatser kan vi dessutom samla in information från din dator eller annan enhet genom vår användning av kakor och annan datainsamlingsteknik. För mer information om kakor och annan datainsamlingsteknik ber vi dig läsa avsnittet nedan om vår Kakpolicy som gäller för webbplatsen du besöker.

Hur vi behandlar dina personuppgifter beror på i vilket syfte vi samlade in dem. Beroende på din relation och/eller interaktion med BeiGene, såväl som tillämpliga lagar och våra egna rutiner och krav, kan BeiGene behandla dina personuppgifter av följande skäl:

Vi tar inte beslut som enbart baseras på automatiserad behandling av din information, inklusive profilering, såvida vi inte informerar dig enligt gällande lagar.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter inom BeiGene och med tredje parter som vi har avtalat med eller som på annat sätt tillåts enligt tillämplig lag. Vilken typ av information vi delar, våra syften med att dela den och de avtalsmässiga åtgärder vi genomför beror på den tredje partens roll. Vi säljer dock inte de personuppgifter som vi samlar in.

Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy, såvida det inte krävs enligt våra juridiska skyldigheter att behålla dem längre. För att bestämma lämplig lagringsperiod för uppgifter tar vi hänsyn till informationens mängd, art och känslighet, den potentiella risken för skada vid otillåten användning eller avslöjande av uppgifterna, de syften för vilka vi behandlar uppgifterna, om vi kan uppnå dessa syften på andra sätt och alla tillämpliga globala lagar, regleringar och efterlevnadskrav. 8

I synnerhet behålls uppgifter som samlas in via jobbansökningsprocessen för användning i framtida sökningar och ansökningar och för användning om du rekryteras eller om du integrerar BeiGenes pooltalanger. Om du vill att dina uppgifter ska tas bort ska du kontakta BeiGene på privacy@beigene.com. Vi kommer att spara uppgifter om din begäran om avregistrering, om du begär detta, så länge det är nödvändigt för att uppfylla detta. Vi kan också behålla viss information om jobbansökningar om det krävs enligt tillämplig lag eller för att försvara eller lagföra våra juridiska rättigheter.

Utöver detta kan BeiGene behålla dina personuppgifter under:

 • preskriptionstiden, om så behövs , i syfte att använda dem som bevis;
 • de tillämpliga lagliga lagringsperioderna, särskilt när det gäller kommersiella, efterlevnadsrelaterade och regulatoriska frågor, eller någon annan obligatorisk lagringsperiod (som t.ex. juridiskt innehav eller utredning).

BeiGene är verksamt i många länder runt om i världen och dina personuppgifter kan vara tillgängliga för eller delas med våra dotterbolag, tjänsteleverantörer, partner, samarbetspartner och tillsynsmyndigheter i olika länder för de syften som anges i denna Dataskyddspolicy. Lagarna i vissa länder ger kanske inte samma skyddsnivå som lagarna i ditt land eller din region. När så är fallet och i enlighet med gällande lagar, vidtar vi åtgärder för att skydda din överförda information, såsom att ingå avtal med mottagare av din information eller implementera ytterligare dataskydd.

Även om vi har etablerat rimliga fysiska, elektroniska och administrativa rutiner för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och avslöjande, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet. Du bör vara särskilt noggrann med att bestämma vilken information du överför, laddar upp, skickar eller på annat sätt överför till oss.

Du kan välja att inte lämna dina personuppgifter till oss; men om du gör det kanske du inte kan fortsätta din relation eller interaktion med oss eller använda vissa tjänster.

Enligt vissa lagar såsom den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA), California Privacy Rights Act of 2020 (CPRA) eller Kinas Cybersecurity Law (inklusive dess genomförandebestämmelser och nationella standarder), kan du ha följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter:

 • Rätt till åtkomst. Du kan ha rätt att be oss tillhandahålla tydlig, transparent och begriplig information om hur vi behandlar dina personuppgifter, samt be oss om kopior av dina personuppgifter. Det finns vissa undantag, vilket innebär att du kanske inte alltid får all information vi behandlar.
 • Rätt till rättelse. Du kan ha rätt att be oss rätta information som du anser är föråldrad eller felaktig och rätt att be oss att komplettera information som du anser är ofullständig.
 • Rätt att begära borttagning av personuppgifter. Du kan ha rätt att be oss ta bort dina personuppgifter under vissa omständigheter.
 • Rätt till att begära begränsad behandling. Du kan ha rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter, under en begränsad tidsperiod, under vissa omständigheter.
 • Rätt att invända mot behandling. Du kan ha rätt att invända mot behandling, och i sådana fall kommer BeiGene inte längre att behandla dina personuppgifter såvida inte BeiGene har övertygande legitima grunder för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, såsom efterlevnad av en rättslig skyldighet eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Rätt till dataportabilitet. Du kan ha rätt att begära att vi överför informationen du gett oss från en organisation till en annan eller överför den till dig.
 • Rätten att återkalla ditt samtycke. Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke, utan att detta återkallande påverkar lagligheten hos den behandling som tidigare utförts.
 • Rätten att stänga ditt konto. Om du får våra tjänster via onlinekonton har du rätt att stänga dina konton. Vi kommer sedan att radera eller anonymisera dina personuppgifter kopplade till dina konton, om inte annat tillåts enligt gällande lagar.

Beroende på ditt hemland och det land där BeiGene-enheten som behandlar dina personuppgifter är etablerad, kan du ha ytterligare lokala rättigheter med avseende på vår behandling av dina personuppgifter. Observera att en del av de personuppgifter som vi samlar in, använder och avslöjar kan vara undantagna från de rättigheter som beskrivs ovan.

Du kan skicka in din begäran genom att skicka oss ett e-postmeddelande på privacy@beigene.com.

Vi kommer att svara på dina förfrågningar inom den tidsperiod som föreskrivs av tillämpliga lagar. Under vissa omständigheter kan BeiGene be dig om specifik information för att bekräfta din identitet och säkerställa att det är du som begär utövandet av dina rättigheter. Detta är en säkerhetsåtgärd för att skydda personuppgifter. Vi kommer att meddela dig när din förfrågan är klar, om vi avslår din begäran om att utöva dina rättigheter (eftersom till exempel ett undantag gäller) eller om det finns en avgift för att behandla din begäran.

Du kan utse en auktoriserad agent för att utöva dina rättigheter å dina vägnar. I sådana fall måste vi också verifiera din agents identitet och skaffa bevis på din auktorisering. Vi kan behöva avslå en begäran från en agent vars identitet eller auktorisation vi inte kan verifiera.

Om du anser att BeiGene har behandlat information på ett sätt som är olagligt eller bryter mot dina rättigheter, eller har brutit mot gällande lagar, kan du ha rätt att klaga direkt till din lokala dataskyddsmyndighet. Utan att begränsa några rättigheter att klaga direkt till en myndighet har vi åtagit oss att skydda personuppgifter, och klagomål kan göras direkt till oss.

Vi kommer inte att diskriminera dig för att du utövar någon registrerad rättighet som du har enligt tillämplig lag.

Vi är skyldiga att följa EU:s och Storbritanniens allmänna dataskyddsförordningar (”GDPR”), Schweiz federala lag om dataskydd (FADP) och liknande tillämpliga lokala lagar med avseende på vissa personuppgifter som vi samlar in. Registeransvariga för dina personuppgifter är de BeiGene-enheter som anges när vi samlar in dina personuppgifter. Vänligen kontakta oss om du har några frågor om de personuppgiftsansvariga.

Känsliga uppgifter

Vi behandlar särskilda kategorier av information (t.ex. känslig information som avslöjar etniskt ursprung eller genetisk, biometrisk och hälsorelaterad information) endast när du ger oss ditt uttryckliga samtycke, eller när behandlingen är relaterad till vetenskapliga forskningsändamål, nödvändig för att uppfylla en juridisk eller regulatorisk skyldighet, i samband med upprättandet, utövandet eller försvaret av rättsliga anspråk eller är på annat sätt uttryckligen tillåten enligt lag.

Om vi behöver samla in din personliga information enligt lag eller enligt villkoren i ett avtal vi har med dig och du inte tillhandahåller den begärda informationen, kanske vi inte kan fullgöra det avtal vi har, eller försöker ingå, med dig.

Dataöverföringar

BeiGene är ett multinationellt företag med kontor i USA, Kina, Schweiz, Australien och på andra håll. Därmed kan BeiGene överföra eller tillhandahålla åtkomst till personuppgifter till dotterbolag, tjänsteleverantörer eller samarbetspartner i dessa länder och andra som inte tillhandahåller samma skyddsnivå som ditt eget land. När vi gör det, i avsaknad av ett adekvat beslut rörande mottagarlandet, förlitar vi oss på skyddsåtgärder såsom godkända modellkontrakt (till exempel EU:s standardavtalsklausuler eller Storbritanniens internationella data-överföringsavtal), efter att ha genomfört en bedömning av skyddsnivån för dina rättigheter i det området i det tredje landet där mottagaren av dina personuppgifter är etablerad. För mer information om BeiGenes användning av modellkontrakten ska du kontakta oss. 13

Dina rättigheter

Rättigheter du kan ha enligt GDPR med avseende på de personuppgifter vi samlar in och underhåller om dig beskrivs i avsnittet DINA VAL OCH RÄTTIGHETER. Enligt GDPR kan utövandet av dessa rättigheter begränsas eller försenas beroende på den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna, till exempel:

Kakor, pixeltaggar, och andra spårare (hädanefter kallade ”Kakor”) är små filer som gör det möjligt att lagra eller hämta information om din webbläsare eller enhet (dator, platta, mobil mm.) när du besöker våra onlinetjänster. Kakor används i stor utsträckning av webbplatser, mobilapplikationer, programvara eller e-postmeddelanden. När du besöker våra webbplatser för första gången, eller om du har tagit bort kakor eller kakor elimineras eller ändras, så ombeds du att ange vilka kakor du samtycker till.

Kakorna känner inte igen dig personligen, men känner igen vilken enhet du använder. Kakor ger helt enkelt information om dina webbläsaraktiviteter för att kunna känna igen enheten senare för att förbättra webbläsarupplevelsen, spara dina inställningar eller till och med anpassa de tjänster som erbjuds dig på webbplatserna. För mer information om våra kakor, inklusive hur du kan se vilka kakor som har ställts in ska du besöka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

Vi kan använda följande typer av kakor på våra webbplatser:

 • Nödvändiga kakor som möjliggör att webbplatserna fungerar korrekt (säkerhet, surfning, visning av webbsidorna …). Du kan avaktivera dessa genom att ändra webbläsar-inställningarna på det sätt som beskrivs nedan. Om du gör det kommer du fortfarande att kunna navigera på webbplatserna, men vissa av webbplatsernas funktioner kommer att påverkas.
 • Analyskakor, som används för att samla in information om hur besökare använder våra webbplatser för att förbättra webbplatserna genom att samla in information om hur du interagerar med webbplatserna.
  • Kakorna samlar in information på ett sätt som inte direkt identifierar någon, utan istället samlar de in information på ett aggregerat eller generaliserat statistisk sätt, inklusive information om antalet besökare på webbplatsen och bloggen, varifrån besökare har kommit till webbplatsen och vilka sidor de besökte.
  • En av de analyskakor vi använder är Google Analytics. Googles översikt om dataskyddsrutiner och säkerhet hittar du på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. För att välja bort spårning av Google Analytics på alla våra webbplatser kan du besöka http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Sociala mediekakor, som gör att du kan interagera med sociala insticksprogram på webbplatserna och dela innehåll på sociala nätverk.
 • Annonskakor, som gör det möjligt att placera ut annonser, mäta deras effektivitet och anpassa deras innehåll till webbläsaren och din profil.

De flesta webbläsare möjliggör viss kontroll av de flesta kakor genom webbläsarinställningarna. Till exempel kan du använda vissa enkla procedurer i de flesta webbläsare för att ta bort befintliga kakor. Om du vill ställa in din dator eller mobila webbläsare för att avvisa alla kakor som standard, besök din webbläsarsida för instruktioner. Om du avvisar alla kakor kan du fortfarande använda våra webbplatser; detta kan dock påverka funktionen hos vissa delar av våra webbplatser.

Dessutom identifieras och loggas din Internet Protocol (IP)-adress (ett identifieringsnummer som automatiskt tilldelas din dator av din Internetleverantör) automatiskt i våra serverloggfiler när du besöker webbplatsen, tillsammans med tiden/tiderna för dina besök och sidan/sidorna som du besökte. Vi använder IP-adresserna för alla besökare på webbplatsen för att beräkna webbplatsens användningsnivåer, för att hjälpa till att diagnostisera problem med webbplatsens servrar och för att administrera webbplatserna. Vi kan också använda IP-adresser för att kommunicera med eller spärra åtkomst för besökare som inte uppfyller våra Användarvillkor.

Vi spårar inte våra webbplatsanvändare över tid eller över tredje parts webbplatser för att tillhandahålla riktad reklam. För närvarande svarar vi inte på ”Spåra inte”-signaler från din webbläsare på grund av avsaknaden av en etablerad industristandard. För mer information om ”Spåra inte”-signaler ska du besöka https://allaboutdnt.com/.

Du kan kontakta oss när som helst om du har några frågor eller kommentarer om denna Dataskyddspolicy eller våra rutiner. Skicka ett e-postmeddelande till privacy@beigene.com.

Vi kommer att sträva efter att svara på din förfrågan så snart som rimligen är möjligt i enlighet med gällande lagar.

För att skydda din integritet och säkerhet vidtar vi rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi beviljar åtkomst eller gör korrigeringar. Observera att trots eventuell begäran om borttagning av eller ändring av din information kan det finnas kvarstående information som kommer att finnas kvar i våra databaser och andra register.

Vi strävar efter att tillgodose alla individer oavsett funktionsnedsättning. Om du behöver få informationen i detta dokument i ett annat format, vänligen kontakta oss på privacy@beigene.com.

Vi strävar efter att regelbundet uppdatera denna Dataskyddspolicy för att återspegla vår praxis. Därför rekommenderar vi att du regelbundet granskar denna Dataskyddspolicy. I händelse av väsentliga ändringar kan vi vidta åtgärder för att meddela dig innan de träder i kraft.

We may update these Policies at any time to reflect changes to the personal information we collect and how we use it. If you have any questions about these Policies, please contact BeiGene’s Privacy Office at privacy@beigene.com or at +1 (888) 344-1789.